ОТНОВО СМЕ ПЪРВИ!

Поредният одобрен проект

Поредният одобрен проект

Поредният одобрен за финансиране проект на ПГСС гр.Чирпан по секторна програма „Леонардо да Винчи” е предназначен за лица, преминаващи начално професионално образование в областта на туризма и селското стопанство и води класацията на ЦРЧР.

Ползвателите ще имат възможност да формират  европейско мислене чрез прилагане на придобитите знания и умения в областта на селския туризъм и земеделието. Вече са избрани  20 момичета и момчета, след като бяха подложени на редица изпити: теория и практика на професията; компютърна грамотност; проверка на комуникативните им способности и нагласите им за работа в екип.

Целта на проекта е бенефициентите да доразвият знанията, уменията и компетенциите си в областта на селския туризъм и земеделието във водеща европейска страна, каквато е Италия,  и  чрез тях да формират европейско мислене при реализацията си като специалисти.

Формирането на европейско мислене ще се осъществи чрез:

– придобиване и надграждане на знания за: характеристика, особености, и развитие на селския туризъм в Италия и региона и възможностите за трансфер; производство на екологична продукция и нейното приложение в селския туризъм; елементите на туристическия продукт; рекламата, маркетинга и ИК технологии;

– придобиване и надграждане на умения и компетенции за : настаняването и обслужването на гостите в селските имения; организиране на атракции и развлечения за посетителите; производство на селскостопанска продукция и нейното приложение в кухнята на село; гурме културата в селския туризъм; приготвяне и предлагане на храни в нетипична работна среда;

Транснационалната практика ще даде възможност на бенефициентите да повишат професионалната си квалификация; да трансферират и внедрят европейския опит; да придобият европейско мислене и подход при развитието на отрасъла в България. Ще им предостави нови възможности и идеи за привличане на чуждестранни туристи и развитие на бизнес в райони със слабо развита икономика, какъвто е нашият.

Участниците ще придобият и нови познания за традициите, културата, бита и историята на Италия, ще подобрят езиковите си и комуникативни умения, ще усъвършенстват работата в екип.

Триседмичната практика ще се проведе в периода от 25.06.2012г. до 14.07.2012г. в гр. Сполето, Италия.

Партнираща организация ще бъде AZZURRA, чиято дейност 15 години е насочена към участие в европейски програми и предлагане на нови възможности на младите хора за повишаване на професионалните им компетенции. Квалифицираните кадри, модерната база и богатият опит, позволяват практиките да бъдат изведени на високо ниво и с отлично качество.       Изключително положителните резултати от предишните ни  две партньорства и гореизложените факти, са достатъчно основание, за да считаме, че обучението от тяхна страна ще допринесе за повишаване на знанията и уменията и формиране на европейско мислене у ползвателите.

Таня Тотева-директор на ПГСС гр.Чирпан

1ви ден – Запознаване и обсъждане програмата на практиката. Лекция- Развитие на селския туризъм в Италия. Законодателство и специфични особености.

2ри ден – Съчетаване на европейските изисквания и традициите на района при посрещане на гостите. Практическа дейност- Настаняване и обслужване на посетителите в селските имения.

3ти ден- Практическа дейност- Формиране на европейски подход чрез посрещане и обслужване на посетители в селски къщи.

4ти ден – Практическа дейност- участие в организирането и провеждането на атракции за посетителите.

5ти ден – Запознаване с иновативни методи за повишаване доходите в селския туризъм. Практическа дейност- участие в извършването на такива дейности.

6ти ден- Културна програма- посещения на исторически забележителности и паметници на културата.

7ми ден-свободни занимания

8ми ден – Практическа дейност- формиране на европейска култура на поведение при прилагане на различни методи за обслужване на гости.

9ти ден- Традициите и културата на селския свят. Типични занаяти, обичаи и обреди. Практическа дейност- участие в работата на местна занаятчийска работилница.

10ти ден – Съчетаване на земеделието със селския туризъм. Практическа дейност- участие в производството на селскостопанска продукция, използвана в кухнята на селско имение.

11ти ден – Практическа дейност- участие при производството и предлагането на типични местни храни за гости, почиващи на село.

12ден – Приложение на гурме културата в селския туризъм. Практическа дейност- участие в дейността на ферми, развиващи екологично земеделие.

13ти и 14 ден – Културна програма-посещение на културни и исторически забележителности в Рим.

15ти ден- Практическа дейност- приготвяне и предлагане на екологично чисти храни и напитки. Европейски изисквания.

16ти ден- Връзка между селския туризъм и други видове туризъм. Практическа дейност – настаняване и обслужване на гости в селски имения.

17ти ден- Ролята на маркетинга и ИКТ в областта на селския туризъм. Практическа дейност- изработване на реклама.

18ти ден- Практическа дейност- приготвяне и предлагане на храни в нетипична работна среда- на двора, на полето в гората. Спазване на европейските хигиенни изисквания.

19ти ден – Запознаване с категоризирането на различни места за настаняване на гости . Участие в специфични  дейностите на тези места за посетители.  Оценяване и връчване на сертификати.

20ти ден – Отпътуване.