Работна среща на ПГСС с институции и работодатели

Среща преподаватели

Среща преподаватели

На 30.11.2011 г. в Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан се проведе среща дискусия за обмяна на рационални идеи и предприемане на конкретни стъпки за сътрудничество  с организации, имащи отношение към професионалното образование.

Госпожа Тотева – директор на училището, благодари на всчки, които се отзоваха. Тя  заяви, че целта на срещата е да се подновят контактите с общините Чирпан,  Братя Даскалови и с работодателите.

На срещата присъстваха представители от Дирекция Бюро по труда гр. Чирпан – г-н Живко Танев и г-жа Пенка Иванова; г-н Стоян Вълчев – заместник кмет на община Братя Даскалови; г-н Паньо Христов – председател на кооперацията в с. Зетьово; г-н Николай Колев – председател на кооперацията в с. Свобода; инж. Димитър Пенев от Институт по полските култури; ръководството и колективът на професионалната гимназия.

Госпожица Райкова- преподавател по икономически дисциплини, представи презентация “Ролята на професионалното образование за кадровото обезпечаване на регионалната икономика”.

Чрез презентацията присъстващите се запознаха с мисията на училището : подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на селското стопанство, икономиката и туризма; с целите и стратегиите за постигането и. Бе представена динамиката на държавния план прием по професии и специалности през последните 5 години, от което стана ясно, че през учебната 2008/2009 г. за първи път се въвежда професията “Организатор на туристическа агентска дейност”; през същата учебна година училището започва да обучава и в задочна форма. Бе направен анализ на учениците, придобили професионална квалификация през последните 3 години, като процентът на получилите степен на професионална квалификация е над 50%.

Бяха представени силните и слаби страни при осъществяването на приема на ученици в ПГСС. Направени бяха предложения за подобряване на взаимодействието между ПГСС и работодатели:

–          запознаване представителите на бизнеса с предлаганите от училището професии;

–          осъществяване на ежегодни срещи с цел заявяване от работодателите на нужда от кадри преди подготовката на държавния план-прием на училището;

–          осъществяване на съвместни дейности и договори за практическо обучение във фирмите;

–          разработване на съвместни проекти с цел осигуряване на финансиране за стипендии на даровити ученици;

–          изграждане на система за професионално ориентиране, адаптирана към нуждите на бизнеса;

–          въвеждане на съвременни машини и технологии за обвързване на практическата подготовка с реалния бизнес.

Г-жа Цветелина Ангелова – преподавател по икономическите дисциплини, представи становището на комисията за професиите и специалностите, по които да се осъществи приема на ученици през учебната 2011-2012 година:

– професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство”;

– професия Организатор на туристическа агентска дейност, специалност Селски туризъм;

– професия Монтьор на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство;

– професия Растениевъд, специалност Растителна защита;

– професия, „Лозаровинар”, специалност „Лозаровинарство”;

– професия, „Лозаровинар”, специалност „Лозаровинарство” – за задочна форма на обучение;

– професия „Работник в растениевъдството”, специалност “Трайни насъждения” – задочна форма на обучение след завършен 7. клас за получаване на първа степен на професионална квалификация и основно образование;

Госпожа Тотева прикани присъстващите да обсъдят предложените професии и да споделят необходимостта от кадри за развитие на бизнеса и селското стопанство в чирпански регион.

Г-н Ж.. Танев от Дирекция Бюро по труда заяви, че за първи път присъства на подобна среща и че тяхната институция работи добре с ПГСС. Той счита, че  добре подготвените кадри от училището трябва да се реализират на местна територия.

Според г-н Стоян Вълчев  община Братя Даскалови е селскостопански район и ще има нужда от кадри, подготвяни в нашето училище.

Г-н Николай Колев – председател на кооперацията в с. Свобода, заяви, че училището се стреми да отговори на нуждите на пазара на труда, но в община Чирпан няма работеща икономика, която да поеме тези кадри.

Г-н Паньо Христов – председател на кооперацията в с. Зетьово, е готов да подпомага добри ученици, като им отпуска стипендия, а след завършване на обучението ще им осигури работа. Във връзка с това вече има проведени разговори с наши ученици. Според него новата техника, с която разполагат кооперациите, има нужда от добре подготвени специалисти и обучени кадри. Затова трябва да се мисли и работи в посока за подновяване на базата на професионалната гимназия.

Срещата завърши със заключението, че за по-качествено обучение и създаване на кадри, отговарящи на изискванията на пазара на труда, е необходимо да се обединят усилията на държавата, общините, работодателите и професионалните училища.