Участие на ПГСС в международни проекти по секторна програма „Леонардо да Винчи”

Проект на тема «Усвояване и трансфериране на европейския опит в селския туризъм» спечели Професионална гимназия по селско стапанство – гр. Чирпан. Той се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз по секторна програма “Леонардо да Винчи”. В него се предвижда ползвателите да бъдат 20  ученика, момичета и момчета, от специалностите: «Селски туризъм»; «Земеделско стопанство»  и «Растителна защита и агрохимия», които се обучават в ПГСС – гр. Чирпан.

Целта е да придобият  онези знания, умения и компетенции, които ще им бъдат необходими за практикуването на избраната от тях професия, в унисон с европейските изисквания и стандарти. България и в частност нашия регион, има добри възможности за развитие на селски туризъм, но няма специалисти в това отношение. Професията “Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност “Селски туризъм” е  отскоро включена  в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и е нова за ПГСС гр.Чирпан. Провеждането на част от часовете по теория и  практика във водеща в това отношение държава ще доведе до по-добрата им реализация на пазара на труда.

Усвояването на опита ще се извърши чрез:

– придобиване на знания за: туристическата политика; категоризацията на видовете места за подслон и настаняване; местните фолклорни празници, обичаи  и обреди; основните направления на туристическия мениджмънт;рекламната дейност; поминъка.

– придобиване на умения и компетенция за:посрещане и настаняване на гостите;технология на обслужване в селска къща;изработване и подбор на ястия  за  гостите; предлагане и продажба на „туристически  услуги и пакети”; управление на туристическа фирма; изработване и подбор на рекламни материали; производство, преработка и реализация на суровини и продукти от селскостопанското производство; дегустация на бели и червени вина.

Допълнително учениците ще обогатят познанията си за културата, историята, традициите, бита на страната – домакин и ще подобрят езиковите си и комуникативни умения, както и работата в екип.

Теоретичните и практични дейности ще се изразяват в участие на бенефициентите в лекции, посещения и практически дейности по договорените теми от работната програма.

Придобитите знания и умения от транснационалната практика ще даде възможност на ползвателите успешно да развият селския туризъм в нашия регион и страната; да трансферират придобития опит при осъществяване на туристическата агентска дейност; да привлекат чуждестрани туристи за отдих и почивка; да развият собствен бизнес в това направление.

Триседмичната производствена практика ще бъде проведена в гр. Севиля, Испания през лятото на 2010 г.

През месец декември се проведоха дейностите за избор на ползватели, които включваха изпити по специалността – теория и практика, психологически тест за работа в група, есе на тема: „Защо желая да участвам в транснационалната практика” и интервю.  Желание изявиха 56 ученика. Избрани бяха 20 ученика и 5 резерви.

На 12 януари 2010 г. се проведе родителска среща за разясняване на целите задачите и престоящите дейности по реализиране на проекта. Подписани бяха договори с ползвателите и техните родители.

На избраните ученици предстои да преминат през езикова подготовка-150 часа, педагогическа и културна подготовка.

След приключване на транснационалната практика всеки от ползвателите ще получи     сертификат Europass-мобилност.

Подготвил статията:  Веселина Стойчева – 10а клас