Състезание по професии

ОБЯВА

Във връзка с празника на ПГСС гр.Чирпан –22 април 2010 год.Ден на земята се организира СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИИ:

–        Професия ”Икономист-мениджър”;

–        Професия ”Монтьор на селскостопанска техника”;

–        Професия ”Техник-растениевъд”;

–        Професия ”Фермер”;

–        Професия ”Организатор на туристическа агентска дейност”.

Състезанието ще се проведе в периода 15.03.2010 г.- 19.03.2010 г.в сградата и двора на ПГСС гр.Чирпан.

Могат да участват ученици от XI и XII клас от съответните професии, като индивидуални  състезатели или ученически отбори, а за професия: ”Организатор на туристическа агентска дейност” ученици от Ха клас.

Желаещите могат да подадат заявления за участие до 15.02.2010 г. в стая № 211/завеждащ административна служба/

Състезанията ще се състоят от два етапа:

– проверка на теоретично формирани в процеса на обучение знания и компетентности /теоретични тестове, включващи въпроси от предметите по професионална подготовка/;

– демонстриране на формирани в процеса на практично обучение знания и умения /изпълнение на практични задания/

Продължителност на състезанието – три астрономически часа.

Победителите от състезанията ще бъдат класирани по професии на първо, второ и трето място. Те ще бъдат наградени на празника на училището с морални и материални награди