Участие на ПГСС в международни проекти – секторна програма „Леонардо да Винчи” дейност „Обмен”

През изминалата учебна година ПГСС, гр. Чирпан разработи и спечели поредния проект по секторна програма за учене през целия живот “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” мярка  Мобилност, дейност Обмен със заглавие “Развитие на професионални, педагогичес­ки и културни  умения и компетенции, из­полз­вай­ки ев­­ро­пейс­кия опит в селския ту­ризъм“.

Проектът е предназначен за 9 учители от ПГСС, гр. Чирпан  и 1 старши експерт по професионално образование от РИО гр. Стара Загора.

Транснационалният обмен ще се осъществи през месец март-април 2010 г. в Италия. Прие­ма­­щият партньор е “АZZURRA, гр. Спо­ле­­то. АZZURRA е обществен кооператив, чиято дейност е насочена към осъществяване на културен обмен, професионално ноу—хау, намиране на работа на европейския пазар на труда и социалното израстване. Българските партньори при реализиране на проекта са: РИО, гр. Стара Загора; ДИПКУ към Тракийски Университет, гр. Стара Загора и община Чирпан.

Проектът цели повишаване квалификацията на бенефициентите и усвояването на нови  професио­нал­ни, педагогически и културни  умения в съот­ветствие с европейските стандарти. Акцентира се върху използването на знанията и компетен­циите при обучението на учениците в областта на селс­кия туризъм като нова и перспективна спе­циал­ност. Участието на преподавателите в обмена ще бъде предпоставка за:

R включването им в екипите на Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ при  разработва­не­то на учебни програми по спе­циалните пред­мети за 12 и 13 клас от задължител­ната профе­сионална подготовка /ЗПП/;

R самостоятелно съставяне на програми от задъл­жителноизбираемата професионална подго­тов­ка /ЗИП/;

R използването им като ментори в развитието на селския туризъм в региона;

R подпомагане на учениците, желаещи да раз­виват самостоятелен бизнес в селския туризъм.

На всеки от ползвателите ще бъде издаден сертификат за потвърждаване на придобитите знания, умения и компетенции. След приключване на обмена ще бъде подготвен сертификат EUROPASSмобилност, който ще бъде заверен от двете страни. Документът ще служи като удостоверение за по-висока квалифи­кация на ползвателите при акредитация.

Участниците ще се явят на изпити за придоби­ва­не на по-висока професионално-квалификацио­на степен /ПКС/ в своето направление.

През месец декември 2009 г. в ПГСС се проведоха изпити за подбор на ползвателите. Критериите по които бяха избрани бенефициентите, са: завършено образование; професионално-квалификационна степен /ПКС/ ; работен педагогически опит; професионална отговорност и инициатива; методическа гъвкавост, следваща логиката на структу­ра­та и генезиса на науката; умения за работа в екип; компютърна грамотност; езикова компетентност; възгледи, убеждения, интереси, мотивация; отношение към колектива и учениците.

Подготвил статията:  Иван Иванов – 9а клас