С поглед към бъдещето, ПГСС град Чирпан отново спечели проект за обучение на ученици

Използване на европейския опит

Използване на европейския опит

Професионална гимназия по селско стопанство, отново с успех, кандидатства по проект на тема “Използване на европейския опит при реализация на собствена земеделска продукция чрез селския туризъм” по програма “Леонардо да Винчи”, мярка “Мобилност”.Проектът е насочен към лица, преминаващи начално професионално образование, в областта на туризма и селското стопанство.

Интересът на учениците към това предизвикателство е голям. След като желаещите се явиха последователно на: тест за работа в екип, интервю, изпити по теория и практика на специалността, както и компютърна грамотност, изборът на комисията беше затруднен, тъй като броят на участниците в проекта трябваше да се сведе до числото двадесет.

И така – ползватели по проекта ще бъдат 20 ученици от 9 до 12 клас – момичета и момчета, обучавани в ПГСС град Чирпан, от специалностите: “Селски туризъм”; “Малък и среден бизнес”; “Механизация на селското стопанство” и “Растителна защита и агрохимия”.

Целта на проекта е да се доразвият получените знания и компетенции чрез използване на собствена земеделска продукция в селския туризъм, позовавайки се на опита на водеща в това направление страна, каквато е Италия.

Целта на Професионалната гимназия е да се обучат ученици, които да развият съвместно двата сектора /изработване на собствена земеделска продукция и прилагането й в селския туризъм/, защото това ще доведе до преструктуриране и развитие на селското стопанство, така че да се въздейства върху развитието и производството на типични за района продукти. На тази основа ще се развият нови умения  и модели за управление, базиращи се върху производственото разнообразие в селските райони и ферми; от своя страна, това ще доведе до подобряване качеството на живот в селските райони.

Транснационалната практика ще се осъществи за три седмици в град Милано, Италия, през лятото на 2011 година. Тя ще позволи на бенефициентите да повишат професионалната си квалификация, а от тук и да трансферират и внедрят европейския опит при реализацията на собствена земеделска продукция чрез един нов и перспективен отрасъл за България, какъвто е селският туризъм. Това ще им даде възможности и идеи за привличане на чуждестранни туристи, развитие на бизнес в райони със слабо развита икономика.

Усвояването на опита ще се извърши чрез придобиване и изграждане на знания относно туристическата политика, европейските изисквания за приготвяне на храни и напитки, сроковете за производство и съхранение на екологично чиста продукция и използването й в селския туризъм. Ще се наблегне на придобиване умения за приготвяне на типични за селския бит храни и напитки, като се използват продукти собствено производство; планиране и организиране на престоя и свободното време на гостите; посрещане и предлагане на услуги във “ферма-екохотел”; използване възможностите на рекламата.

Освен тези знания и компетенции, участниците в проекта ще имат възможността да придобият нови познания за традициите, културата, бита и историята на страната домакин, ще подобрят езиковите си комуникативни умения, ще усъвършенстват работата си в екип.

Партньор, на Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан, по    проекта е Мост Консулт ООД – специализирана организация в професионалното обучение, в организиране на учебни практики и посещения с учебна цел и консултантски проекти в образованието. Дейността на дружеството е насочена към изискванията на пазара на труда и отговаря на Европейските стандарти за качество на професионалното обучение. Експертите на организацията имат повече от 15 години опит по европейски програми в сферата на образованието в Централна и Източна Европа.

Мост Консулт издава EUROPASS сертификати на всички участници в проекта, успешно завършили обучение, обмен или стаж.