Учители от ПГСС ще черпят от чуждия опит

Усъвършенстване на умения

Усъвършенстване на умения

И тази година, Професионална гимназия по селско стопанство ще изпрати на обучение в град Барселона, Испания, десет от своите учители, които ще имат възможността да усъвършенстват знанията и компетенциите си, относно начина и подготовката на нови кадри, обучаващи се в областта на: селския туризъм, земеделието и икономиката.

Проектът на тема “Усъвършенстване на професионалните и педагогически умения и компетенции, използвайки европейския опит в селския туризъм” по програма “Леонардо да Винчи”, мярка “Мобилност”, дейност “Обмен” е насочен към усъвършенстване на знанията и компетенциите на учителите, за усвояване на европейския опит.
Критериите и показателите, по които бяха избрани бенефициентите са: завършено образование; професионално-квалификационна степен; работен педагогически опит; професионална отговорност и инициатива; методическа гъвкавост, следваща логиката на структурата и генезиса на науката; умения за работа в екип; компютърна грамотност; езикова компетентност; интереси, мотивация; отношение към колектива и учениците.
Транснационалният обмен ще се осъществи през март-април 2011 година, с партньор “Fundacio Marfa per a la Formacio I el Desenvolupament”. Фондация Марфа е частна нестопанска благотворителна организация и социална фондация, чиято приоритетна мисия е да съдейства за развитие на икономически и социално изостанали области, чрез повишаване на образованието. Български партньор при реализиране на проекта е Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите /ДИПКУ/ към Тракийския университет гр. Стара Загора

Усъвършенстване на умения и компетенции

Най – новата специалност за Професионалната гимназия – “Селски туризъм”, изисква непрекъснато повишаване на компетенциите и познавателния опит на обучаващите, което, от своя страна, е в резултат на повишаване изискванията на хората от индустриалното общество, за отдих и възстановяване.
Целта на проекта е, именно, да се повиши квалификацията на бенефициентите и да се усвоят нови професионални, педагогически и културни умения в съответствие с европейските стандарти. Работната програма на участниците включва: лекции, наблюдения, визити, дискусии свързани с целите на проекта. Опитът, който преподавателите натрупват, ги прави активни участници при актуализиране на учебното съдържание, при разработване и участие в нови европейски програми, придобиват и изграждат предприемачески умения, както и нови идеи за конкурентни и печеливши форми, при развиване на селския туризъм в региона.
След приключване на обмена ще бъде подготвен сертификат EUROPASS – мобилност, който ще бъде заверен от двете страни.Документът ще служи като удостоверение за по-висока квалификация на ползвателите при акредитация.