НАШИТЕ ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА

На 12 март 2013 година, в конферентната зала  на Професионална гимназия по селско стопанство- град Чирпан, се проведе среща – семинар под надслов „Нашите правомощия и отговорности пред младите хора“. Тази среща беше провокирана от ръководството и колектива  на Професионалната гимназия във връзка с: децата,  развитието им и грижата за тях; правомощията и задълженията, които те имат; институциите на местно ниво,  грижещи се за младото поколение; възможностите за налагане на санкции при нарушаване на правилата в училище.

На срещата присъстваха представители на много местни институции, заинтересовани от проблема – Община Чирпан , Община Братя Даскалови, Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, МВР – Детска педагогическа стая, , Център за обществена подкрепа, директори на училища, учители.

Началото на срещата беше дадено от Директора на Професионална гимназия по селско стопанство – г-жа Таня Тотева, която чрез кратка презентация, запозна присъстващите с проблема като спомена: “Ключът към успеха при работата с децата е синхронизиране на действията на всички институции, за да се избегнат последиците от  вредните въздействия като: ранно отпадане от училище, неграмотност, детска бедност, недостатъчно грижа за здравето, злоупотреба с психоактивни вещества, рисково сексуално поведение, разпространяване на агресивност и насилие. Ранното напускане на училище е тенденция, която в бъдеще ще се задълбочава, защото броят на социално-слабите семейства прогресивно нараства, но и механизмите за налагане на санкции не се прилагат с цялата си строгост или пък са неприложими. Налага се постоянно и упорито партньорство между семейство, училище и местни структури, както и ефективен граждански и обществен контрол върху отрицателните прояви на подрастващите. Тревожен е фактът, че независимо от усилията на всички институции, негативните явления сред младите хора се увеличават. Това е сигнал, че ни трябва местна стратегия, изработена с участието на всички заинтересовани страни по дискутирания проблем.“

Предложения за справяне с проблема, от името на колектива на Професионална гимназия по селско стопанство,  представи помощник – директора по учебната дейност – г-жа Росица Райкова. Между тях бяха:

1.Да се създаде местна стратегия за развитие на училищното образование с участие на всички заинтересовани институции, която да е съобразена с националната стратегия за детето 2008-2018г.

2.Усилията на обществените възпитатели да бъдат насочени изцяло към работа с проблемни ученици.

3.Административните мерки да изиграят своята роля и ако не са приложими, да се търсят други начини, при които финансовите санкции да бъдат заменени, например с обществено полезен труд в полза на училището, града и др.

4.Да се създадат регламентирани възможности за обучение на отпаднали ученици, с цел включването им в образователната система.

5.Да се осигури безплатен транспорт и за навършилите 16 години.

6.Да се въведат механизми за съвместно участие на работодателите и обучаващите институции чрез общината.

7.Разкриването на професии и специалности да става с участие на общината и местните работодатели.

8.Общинският младежки съвет да бъде включен във всички важни обсъждания, като му се даде възможност за мнения и предложения.

9.Да се създадат механизми и процедури за отчитане на резултатите от дейностите на всички институции, имащи отношение към създаване на благоприятна среда и задържане на подрастващите в училище.

10.В разработване на стратегии, правилници и други подобни, да бъдат включени и родители на деца от различни малцинствени групи.

Участниците в срещата не останаха безучастни към така поставения проблем и се включиха в разговора чрез обсъждания, предложения и мнения. Всички присъстващи стигнаха до решението, че е нужно в най- скоро време община Чирпан да организира среща с участието на работодатели от чирпанския район, представители на училища, родители и др. институции, на която да бъдат поканени и  работодатели от ромски произход. На тази среща да вземат участие родители на ученици, които редовно посещават училище. Да се използват възможностите, които предоставят съвременните технологии за предотвратяване отпадането на ученици от образователната система, както  и да се прилагат законовите санкции по отношение на ученици, отсъстващи от учебни занятия и техните родители.

Срещата приключи с убеждението, че заедно, ръка за ръка, институциите могат и ще постигнат повече.