Отчет за бюджет 2012 година

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. ЧИРПАН към 31.12.2012 година

 

 

І. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА

БЮДЖЕТА.

Към 31.12.2012г. ПГСС гр.Чирпан с първостепенен разпоредител Министерството на земеделието и храните има уточнен и утвърден бюджет за 2012г., както следва :

§ 01-00 „Заплати и възн.на персонала….”      – 349 772 лв

§ 05-00 „Зад.осигурителни вноски от раб.”   –   82 672 лв

§ 10-00 „Издръжка”                                          –   66 852 лв

Общо ведомствени разходи:               – 499 296 лв

Направени са следните корекции по бюджета отразени по следните параграфи:

  • § 01-00 „Заплати и възн.на персонала” – 1 100 лв
  • § 02-00 „Др.възнаграждения” – 7 098 лв
  • § 05-00 „Задълж.осиг.вноски от работодател” – 545 лв
  • § 10-00 „Издръжка” – Преходен остатък -84 996 лв
  • § 10-00 „Издръжка”   – 122 453 лв
  • § 40-00 „Стипендии” –   7 518 лв
  • § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” – 2 574 лв
  • § 37-00 „Внесен ДДС и др.данъци” – (-328 ) лв
  • § 45-00 „Помощи,дарения и др.безв.получени суми от страната” – 2725 лв
  • § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 14 300 лв

 

За периода 01.01.2012г.-31.12.2012г. приходите постъпили по бюджета на гимназията са в размер на  95 836 лв.:

1. §24-04„Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”        59 098 лв

2. §24-05„Приходи от наеми на имущество”                                                      8 076 лв

3. §24-08”Приходи от лехви по банкови сметки”                                                   12 лв

4. §36-00”Др.неданъчни приходи” –бракувани м-ли, тръжна документация 5 402 лв

5. §37-00„Внесен ДДС и др.данъци” – ДДС и данък в/у приходите            -12 171 лв

6. §45-01„Помощи,дарения и др.безв.получ.от страната „                               2 725 лв

7. §46-70”Др.безвъзмездно получени семи от чужбина”/Франция/               32 694 лв

Общо приходи:                                                                                                   95 836 лв

Приходите от дарения от страната са от проведена благотворителна дегустационна вечер и дарения за 70-годишния юбилей на училището. Сумите са усвоени  още в края на второто тримесечие.

 

ІІ. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА

БЮДЖЕТА.

            Изпълнението на разходите по икономически елементи към 31.12.2012г. е както следва:

Дейности

По бюджет

По отчет

§ 01-00 „Заплати и възн. на персонала, нает по трудови прав.”в т.ч.: – §§ 01-09 „ДТВ” 350 872  327 032

45 483

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания” :

в т.ч. :-  гражд.дог.по програма „Ленардо да Винчи”

– граждански дог.- кат.Твк и др.

– по програма за временна заетост

– обезщетения и други плащания

– СБКО за ІV тримесечие

    7 098    41 848

   25 861

3 723

2 134

6 654

2 925

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работ.”

в т.ч.:- по програма „Ленардо да Винчи”

– по програма за временна заетост

   83 217   72 842

1 880

381

§ 10-00 „ Издръжка”:

в т.ч.:- издръжка по програма „Ленардо да Винчи”

– издръжка по делегирания бюджет

 274 301  235 946

115 175

120 771

§ 40-00 „ Стипендии”     7 518      8 340
§ 52-00 „Придобиване на ДМА”   14 300    22 080

           

ІІ. ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА:

1. По § 61-01 „Получени трансфери” по проект „Леонардо да Винчи” – 106 195 лв.

2. По § 61-01 „Получени трансфери” от РИО на МОН за ДЗИ    –  111 лв

3. По § 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост” –2 515 лв

4. По § 46-70 „Дарения,помощи от чужбина” по проект „Леонардо да Винчи” /Франция/ – 32 693,65 лв

5. По § 46-10 „Текущи дарения….” в „RA” от ДФ „Земеделие” –  16 580,15 лв.