СТИПЕНДИИ ЗА ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2012/2013 година

СТИПЕНДИИ ЗА ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2012/2013 година

 

Критерии за допускане  до класиране и необходими документи:

А . Месечни стипендии:

І. За постигнати образователни резултати

 1. Заявление – декларация по образец.
 2. Успех  от първия учебен срок или учебната година не по – нисък от 5.50.

     ІІ. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

 1. Заявление – декларация по образец.
 2. Успех от първия учебен срок или учебната година не по – нисък от 4.50
 3. Месечен доход на член от семейството за последните 6 месеца, ненадвишаващ  установената за страната минимална работна заплата.
 4. Служебна бележка от всеки член от семейството за дохода му през последните шест месеца от работното му място.
 5. Ако родителите са безработни- служебна бележка за получаваното обезщетение за периода. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел  за получаваната пенсия  за периода.
 6. За членове на семейството, които са в нетрудоспособна възраст – служебна бележка от учебното заведение в което учат, че са ученици /студенти / и сумата на получаваната стипендия за предходните шест месеца, а ако не е получавана стипендия- служебна бележка, удостоверяваща това.
 7. Служебна бележка за получени помощи и добавки
 8. За членове на семейството които, са разведени – съдебно решение с присъдена издръжка.

ІІІ. За подпомагане на ученици с трайни увреждания

 1. Заявление – декларация по образец.
 2. Решение от ТЕЛК, доказващо степен на инвалидност.

ІV. За ученици без родители /ученици чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение/

 1. Заявление – декларация по образец.
 2. Смъртен акт и/или документ за отнемане на родителски права и/или удостоверение за раждане

V. Целева месечна стипендия за покриване на конкретни разходи свързани с обучението

 1. Заявление – декларация по образец, в което са посочени обстоятелства, налагащи отпускането на стипендия (необходимост от средства за: транспортни карти при пътуване извън населеното място; квартирни разходи; подпомагане на учебния процес с учебници и учебни помагала, вещи от първа необходимост (обувки, дрехи) и др.).
 2. Добър успех от предходния срок.
 3. Месечен доход на член от семейството за последните 6 месеца, ненадвишаващ  установената за страната минимална работна заплата.
 4. Служебна бележка от всеки член от семейството за дохода му през последните шест месеца от работното му място.
 5. Ако родителите са безработни- служебна бележка за получаваното обезщетение за периода. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел  за получаваната пенсия  за периода.
 6. За членове на семейството, които са в нетрудоспособна възраст – служебна бележка от учебното заведение в което учат, че са ученици /студенти / и сумата на получаваната стипендия за предходните шест месеца.
 7. Служебна бележка за получени помощи и добавки.
 8. За членове на семейството които, са разведени – съдебно решение с присъдена издръжка.

Б. За еднократни стипендии

І. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.

 1. Заявление от ученика, в което са посочени обстоятелства, налагащи отпускането на стипендия.
 2. Предложение в писмен вид на класния ръководител или друг преподавател
 3. Добър успех;
 4. Документи и  обстоятелства, които са повод за отпускане на стипендия

 

ІІ. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност

 1. Участие в регионални, национални  ученически състезания, конкурси, олимпиади, практики;
 2. Участие в ученически съвет, училищни, общински, регионални и национални мероприятия и спортни дейности.
 3. Предложение в писмен вид на класния ръководител, преподавател или ръководител на проект.

 

ІІІ. Целева еднократна стипендия за покриване на конкретни разходи свързани с обучението

 1. Заявление от ученика, в което са посочени обстоятелства, налагащи отпускането на стипендия (необходимост от средства за: транспортни карти при пътуване извън населеното място; квартирни разходи; подпомагане на учебния процес с учебници и учебни помагала, вещи от първа необходимост (обувки, дрехи) и др.).
 2. Добър успех
 3. Предложение в писмен вид на класния ръководител или друг преподавател

 

В. Един и същ ученик може да получава еднократна стипендия само веднъж  в рамките на един учебен срок.

Г. Учениците не са прекъснали обучението си и не повтарят учебната година, с изключение на повтарящите по болест.

Д. Учениците нямат наложено наказание с решение на педагогическия съвет

Критерии и показатели за класиране на учениците

І. За постигнати образователни резултатиотличен успех от 5,50 до 6,00. В зависимост от постигнатия успех учениците се категоризират в следните групи:

1. група – ученици с успех 5,50 – 5,70

2. група – ученици с успех 5,71 – 5,90 

3. група – ученици с успех 5,91 – 6,00

 

ІІ. За подпомагане достъпа до образование  –  след изпълнение на критериите за допускане до класиране учениците в зависимост от постигнатия успех учениците се категоризират в следните групи:

 1. 1.      група – ученици с успех 4,50 – 4,90
 2. 2.      група – ученици с успех 4,91 – 5,30
 3. 3.      група – ученици с успех 5,31 – 5,49

 

Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска

1 За постигнати образователни резултати

Успех Сума на стипендията в лв. Период, за който се отпуска
Отличен (5,50-5,70) 35,00  За учебен срок
Отличен (5,71-5,90) 45,00
Отличен (5,91-6,00) 50,00

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

Успех Доход на член от семейството Сума на стипендията в лв. Период, за който се отпуска
Мн. Добър(4,50– 4,90) По-нисък от минималната РЗ 21,00  За учебен срок
Мн. Добър (4,91- 5,30) 27,00
Мн. Добър (5,31 – 5,49 30,00

 

3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания.

Успех Сума на стипендията в лв. Период, за който се отпуска
Не се изисква 30,00 целогодишно

4.  За ученици без родители

Успех Сума на стипендията в лв. Период, за който се отпуска
Не се изисква 30,00 целогодишно

            Еднократни стипендии  са в размер до 100 лв. на ученик.

            Еднократните целеви стипендии се отпускат само веднъж в рамките на един учебен срок.

            Максималния размер на месечните целеви стипендии е до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

           

Условия и ред за получаване на  съответния вид стипендия

 1. 1.      Стипендии се отпускат на:

–          ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование

–         ученици с трайни увреждания, които са завършили VIII клас и не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, и са продължили обучението си в класовете от гимназиалната степен на образование.

 1. 2.      Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

2. Имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.

3. При преминаване от дневна в самостоятелна или задочна форма на обучение по желание на ученика.

 

Месечните стипендии за постигнати образователните резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок след предварително извършено класиране за всеки вид стипендия  и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

Месечните стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители се отпускат без извършване на класиране от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци.

Еднократните стипендии се отпускат без извършване на класиране като за един и същ ученик  такава стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна.

Разходите за целеви стипендии се доказват с разходооправдателни и други документи. При непредставяне на такива или при неизползване на средствата по предназначение получената сума се възстановява на училището от ученика или негов законен представител/ако ученикът е непълнолетен/.

Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна целева стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.