Държавен план-прием за учебната 2010/2011 година за Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан,

Утвърден със Заповед №РД 09-363/30.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Професия Специалност Степен на образование Срок на

обучение

Форма на обучение Входящо

образо-вание

Балообразуващи оценики
Организатор на туристическа агентска дейност СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ СРЕДНО 4 години ДНЕВНА ОСНОВНО 1. География х 3,2. Чужд език

3. Български език

и литература

Техник-растениевъд РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОХИМИЯ СРЕДНО 4 години ДНЕВНА ОСНОВНО 1. Биология х 3,2. Химия

3. Български език

и литература

Сътрудник в малък и среден бизнес МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС СРЕДНО 4 години ДНЕВНА ОСНОВНО 1. Математика х 32. География

3. Български език

и литература

Монтьор на селскостопанска техника МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СРЕДНО 4 години ДНЕВНА ОСНОВНО 1. Математика х 32. Физика

3. Български език

и литература

Монтьор на селскостопанска техника МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СРЕДНО 4 години ЗАДОЧНА ОСНОВНО 1. Математика х32. Физика

3. Български език

и литература

Фермер ЗЕМЕДЕЛЕЦ СРЕДНО 4 години ЗАДОЧНА ОСНОВНО 1. Биология х 3

2. Химия

3. Български език

и литература