Учене през целия живот

На 18.12.2009г.в хотел „Шератон”  се проведе първата валоризационна конференция на европейската програма „Учене през целия живот”. Събитието съвпадна с честване на десетгодишнината от създаването на Центъра за развитие на човешките ресурси/ЦРЧР/ Гости бяха:зам.министър  на образованието,  младежта и науката Светлана Ломева  и Началника на регионален инспекторат гр. София-Ваня Кастрева.

Конференцията бе открита от г-жа Даниела Станева,която изчерпателно  осведоми присъстващите за дейностите и постигнатите успехи. Подробна информация бе предоставена и за същността на ЦРЧР относно организирането, консултирането , координирането  и  осъществяването на проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и с други институции, юридически и физически лица.

Центърът за развитие на човешките ресурси е координиращ орган в България по Програма „Учене през целия живот“ на Европейския съюз и работи по проекти в областта на образованието, професионалното обучение и пазара на труда, като организира работата по подбора, оценяването, финансирането и мониторинга на проектите по Програма „Учене през целия живот“ и извършва консултантска дейност по проектите на тази програма.

Той осъществява дейностите по информиране и консултиране, свързани с работата на Euroguidance център България в сферата на професионалното ориентиране.
Посредством Национален Europass център, координира дейностите по разпространение и прилагане на инициативата Europass в България. Центърът за развитие на човешките ресурси координира и администрира в България дейността еTwinning на Европейския съюз и координира в България програмата „Учебни визити“ и инициативата „Европейски езиков знак“.

Връчени бяха Сертификати за качество за 2007 селекционна година по отделните секторни програми,като бе дадена възможност на ученици,студенти и преподаватели да демонстрират умения и таланти, придобити и развити, благодарение на участието им в тях.

Г-жа Снежина Гъбова-директор на ЦРЧР приветства гостите и всички присъстващи и ги запозна с целите и възможностите, които дават различните секторни програми, а именно:

Секторна програма „Коменски” цели: усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците; развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение; активизиране използването на информационните и комуникационни технологии; развитие на граждански активно общество.

Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.По-конкретно подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие; насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение; повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и насърчава мобилността на работодатели и работещи.

Секторна програма “Грюндвиг” е насочена към всички възрастни, които искат да развият своите умения и квалификация. Тя предлага възможности за участие в европейски образователни проекти чрез индивидуална и групова мобилност. С нея се цели да  се отговори на предизвикателствата, които застаряването на населението в Европа поставя пред образованието; да се  предостави на възрастните учащи се възможности за повишаване на техните знания и компетенции.

Секторна програма „Еразъм” е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.Нейните основни цели са насочени към :повишаване качеството и мобилността на студентите и университетските преподаватели; стимулиране на многостранно сътрудничество между висшите образователни институции в Европа; подобряване прозрачността и съпоставимостта на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование.

Г-жа Гъбова обобщи, че програмите като цяло допринасят за интернационализиране на българското образование на всички нива и добавяне на ново европейско измерение. Те са пример за висока и постоянна степен  на усвояемост на европейски средства.

Поздравителни адреси за годишнината бяха поднесени от зам.министър на образованието, младежта и науката г-жа Св.Ломева и от  Началника на регионален инспекторат гр. София-г-жа Ваня Кастрева.

Финализирането на валоризационната конференция бе направено от г-н Африканов,който изтъкна заслугите на ПГСС гр.Чирпан за качествено разработване и управление на проекти по секторна програма „Леонардо да Винчи”, във връзка, с което е получила Сертификат за Мобилност, резултат от множество успешни проекти по програмата, позволяващи на ученици и преподаватели да придобият нов опит и умения в областта на селското стопанство от водещи образователни институции в Европа.Повече информация за опита на училището в европейските партньорства гостите получиха от представената от г-жа Тотева презентация.Участието на гимназията бе и със собствен щанд, на който ученици, ползватели по проекти, предоставяха материали от успешно приключили транснационални практики, разказваха за преживяното, предлагаха нови идеи. Гостите и участниците в конференцията бяха очаровани от предложената собствена продукция от плодове и вино, дегустираха ги и  пожелаха още по-богата реколта и нови успехи . Обменен бе опит с други училища, като ПГСС се ангажира да ги подпомогне в разработването  и управлението на проекти по програма „Леонардо да Винчи”.

Изготвил материала: Петя Калчева -12а клас