Ученически конкурс за изработка на мултимедиен клип

Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан

о р г а н и з и р а

Ученически конкурс  за изработка на мултимедиен клип

по случай

празника на училището – 22 април

на тема: „Аз и моето училище“

  

В конкурса могат да участват ученици от VІІІ до ХІІ клас.  

РЕГЛАМЕНТ:

  1. Мултимедийните клипове да бъдат с времетраене от 5 минути до 10 мин., обработени с подходящ софтуер, мултимедийна реклама /аудио и видео/.
  2. Да въздействат емоционално върху потребителя.
  3. 3.      Типични средства за изготвяне на приложението са MS Movie Maker, Sony Vegas и др.
  4.  Оценяването на рекламните клипове ще се извършва съгласно следните критерии:

Критерии за оценяване

КРИТЕРИИ ТОЧКИ
1.Функционална и логическа   завършеност (пълнота)
–            Художествено въздействие и хармония на изразните   средства 10
–            Ясно дефинирана и реализирана цел 5
–            Степен на завършеност 5
–            Сбор от художествени изразни средства достатъчни за   поставената цел 5
2.Удобен за използване
–            Приложимост 5
–            Баланс на използваните изразни средства (анимационни   ефекти, ярки цветове, звукови ефекти) 10
–            Липса на правописни и стилистични грешки 5
3.Графичен интерфейс  
–            Да бъде с естетически и приятен интерфейс, четливост   на екрана, подходящо подбрани цветови комбинации 5
–            съответствие на графичния интерфейс на съдържанието   и навигацията 10
–            използване на авторски ресурси 10
–            стил или съвкупност от стилове 10
4. Качество на изпълнението  
–            добре именувани програмни единици 5
–            подредена структура на работните дериктории 5
5. Приложимост 10
Общ брой точки: 100

СРОК

Предаването на готовите рекламни клипове е до 14 март 2014 г. на e-mail: pgss_ch@abv.bg  или на г-жа Г.Нинова.

Предвидени са парични награди за най-добрите клипове.

І-ва награда – 100 лв.

ІІ-ра награда -80 лв.

ІІІ-та награда -50 лв.

УСПЕХ!