Умението да усвояваш и споделяш опит

Razprostranenie Chirpan

Razprostranenie Chirpan

Разпространение Чирпан

Разпространение Чирпан

Човешкият живот е низ от предизвикателства, преодоляването на които неминуемо води до нови възприятия, познания и опитности.

Образованието по своята същност е  добра възможност да бъде развито едно много ценно човешко качество – любознателността.

А съвременното училище, променило отдавна своите традиционни рамки, е мястото, където младите хора , развиват своя начин на мислене, прилагат смело своите идеи, без да се страхуват от ограничения. Учителят е вече преди всичко медиатор  между  учениковия свят и пъстротата и всеобхватността на човешкия живот. А той , животът, се разкрива не само от страниците на учебниците!

През последните години ръководството на ПГСС, гр. Чирпан, работи амбициозно и успешно по различни проекти от секторна програма „Леонардо да Винчи”, с цел учениците и учителите от професионалната гимназия да се докоснат до европейските опит в областта на образованието и другите сфери на живот. Програма „Учене през целия живот” дава прекрасна възможност на младите хора да се образоват и възпитават чрез натрупване на познания и опит във водещи страни от Европейския съюз.

През лятото на 2010 година, 20 ученици от ПГСС, гр. Чирпан, заедно със своите ръководители, г-жа Таня Тотева и г-жа Емилия Рашева, проведоха практика в Испания, гр. Севиля, по проект ”Усвояване и трансфериране на европейския опит в селския туризъм”. По време на практиката  те усвоиха и усъвършенстваха много личностни и професионални умения свързани с: настаняване и обслужване на гости в селска къща;

производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция; туристически мениджмънт и рекламна дейност; приготвяне и дегустация на храни и напитки.По време на практиката ползвателите подобриха езиковите си компетенции, научиха се да работят в екип, обогатиха познанията си за историята на Испания, узнаха много любопитни неща за бита и културата на испанците.

След завръщането си, ползвателите по проекта се заеха  с много амбиция и отговорност да разпространяват сред своите съученици, съграждани, общественост, придобития опит, преживявания и впечатления. Във връзка с това на 10.11 2010 година от 14.00 часа, в залата на община Чирпан, те направиха презентация на проекта, споделиха със своите съученици и с учениците от други  училища в града, видяното и наученото по време на престоя им в Испания. На фона на мултимедийно представяне, двайсетте ползватели разказваха за всичко онова, което ги бе

впечатлило по време на практиката: За историята и културата на Испания, за развитието на селския туризъм, за интересните атракции, които са наблюдавали, за испанските нрави, за това, как са се чувствали. Съучениците им, които не са имали щастието да участват в този проект, задаваха много въпроси, на които ползвателите отговаряха изчерпателно и с готовност..

На следващия ден,  11.11.2010 г., 20-те ползватели заедно със своите ръководители, отпътуваха за гр. Чепеларе, където посетиха сродна  професионална гимназия по селско, г

орско стопанство и туризъм. Целта на това тяхно   посещение бе да разкажат на своите връстници за видяното и наученото по време на практиката в Испания.Срещата между младите хора от двете училища бе емоционална , с познавателен заряд. Домакините задаваха въпроси на своите гости, те от своя страна много изчерпателно отговаряха и разказваха за всичко онова, което са научили и усвоили от една друга европейска система.

Ползвателите по проекта и тук останаха верни на своята любознателност и посетиха  туристически информационен център в гр. Чепеларе, където се запознаха със спецификата  на работа. Подобни информационни центрове имат огромно значение за развитието на успешен туристически бизнес. В европейските страни като Италия , Испания тези центрове извършват много успешна рекламна и агентска дейност, доказателство за което е високото качество на

туристическите услуги и добрите приходи от тях в тези страни.

Най-интересното и вълнуващо събитие от поредицата дейности, свързани с разпространението на придобития опит от практиката в Испания, бе българо-испанската  вечер, която се проведе на 18 ноември 2010, в ресторант „Конска мелница”, в гр. Чирпан.На поканата на ползвателите се отзоваха кметовете на общините Чирпан и Братя Даскалови – г-н Васил Донев и г-жа Ваня Стоева, председателят на общинския съвет  в гр. Чирпан – г-н Христо Стефанов, представители на различни институции, банкери, хора от бизнеса, директори на професионални гимназии, настоятели. На българо-испанската вечер присъства и директорът на Центъра за развитие на човешки ресурси, гр. София, г-н Митко Шалев.

Домакини на вечерта бяха 20-те момичета и момчета, ползват

ели по проекта, които се бяха превъплътили в ролите на готвачи, сервитьори, салонни управители, преводачи. По много артистичен начин те направиха сравнение между испанската и българската кухни като приготвиха пред гостите традиционни блюда от двете кухни. На фона на испанска и българска фолклорна музика, момичетата и момчетата , облечени в красиви костюми , разказваха и показваха усвоеното по време на практиката, а поканените гости ги възнаградиха с много аплодисменти и усмивки.

Директорът ПГСС, г-жа Таня Тотева, ръководител на проекта, връчи на бенефициентите свидетелство, удостоверяващ о  нивото на владеене на английски език и документ  „EUROPASS  Мобилност”, за знанията,  уменията и компетенциите , усвоени по време на транснационалната практика.

Проведената практика  по проект ” Усвояване и трансфериране на евр

опейския опит в селския туризъм” приключи успешно, с много придобити знания и умения. Но най-ценното в придобиването на всяка една опитност е умението да я приложиш и споделиш с другите, а 20-те ползватели и техните ръководители умело се справиха и с тази задача.

Таня Тотева – директор на ПГСС гр. Чирпан

Снимки:

Ползватели с директора на ЦРЧР

Ползватели с директора на ЦРЧР

Тържество

Тържество

Тържество

Тържество

Тържество

Тържество