На 27.05.2024г. в конферентната зала на ПГСС гр. Чирпан, секретарят на МКБППМН Чирпан – Петко Минчев и Таня Георгиева- мл. експерт „Туризъм и връзки с обществеността“, проведоха беседа с ученици от училището на тема „Агресията в училище и извън него“.