ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГРАД ЧИРПАН СЪС СЕРТИФИКАТ ОТ МОСВ, БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Учениците от ПГСС, град Чирпан: Кристиян Мънчев – IXА клас, Ванеса Колева – XIА клас и Бояна Нунева – XIIБ клас, участваха с авторски снимки в конкурс, обявен от МОСВ, по повод 2 февруари – Световен ден на влажните зони.

Темата за 2018 година е: „Влажните зони за устойчиво градско развитие“. Уловените кадри, с красива природа от „Мраморното езеро“ в Православ, брега на река Марица и микроязовир до село Изворово са публикувани на плакат, посветен на ролята на влажните зони за биосферата.