Среща с представители на Общинския съвет

[google-translator]

В рамките на проект „Твоят час”, гости на учениците от клуб по Гражданско образование при ПГСС бяха председателя, юриста и секретаря на Общински съвет гр. Чирпан.

На срещата учениците зададоха въпроси и получиха повече информация във връзка със:

Структурата на Общинския съвет и кои политически партии са представени, какви комисии са изградени.

Как се организират общинските сесии, как се съставя дневния ред, какви въпроси се разискват. Какви са правомощията на председателя.

Какви актове издава Общинския съвет. Какви са приоритетите в работата на съвета през новата година.

Учениците споделиха, какво не им харесва в нашия град и какво биха искали да се промени.

Г-жа Драгийска, председател на Общинския съвет, покани учениците да присъстват на една общинска сесия и да видят как работи общинския съвет.

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.​