Покана

Председателят на обществения съвет към ПГСС, град Чирпан насрочва заседание на членовете на 30.01.2017г. от 17 00 часа в зала № 307 III етаж на ПГСС със следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на правилник за работата на ОС към ПГСС, гр. Чирпан.
  2. Отчет за изпълнение на бюджета на ПГСС.
  3. Съгласуване на плам-приема за учебната 2017/2018г.
  4. Определяне на лице, заместващо председателя при неговото отсъствие.
  5. Определяне на ред за участие в работата на педагогическия съвет.

Председател: (п)

/Добринка Янева/