ПОДКРЕПА ЗА МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ

[google-translator]
Най-добрата инвестиция е тази за нашия екип. Приоритетно за ръководството на ПГСС е квалификацията на педагогическите специалисти. Тя включва вътрешна, специализирана и изведена квалификация. Целта е да : подобрим ефективността на взаимоотношенията; стимулираме мотивацията; изграждане на доверие; подобряване на качеството на работа и уменията за вземане на решения.
Особено внимание отделяме на младшите учители. За тях сме предвидили няколко открити урока по различни дисциплини. Всеки един има ментор, към който може да се обърне при необходимост. Съвместно се обсъждат професионални цели и задачи, ролите, отговорностите и очакванията от работата в училище, възможни критични моменти в работата, възможности за растеж и др. Даването на обратна връзка, генерирането на идеи и стимулирането на конкретни действия са важни елементи, залегнали в програмата на наставниците. В основата на менторските програми в ПГСС стои презумцията, че човек може да постигне много в работата си, че е способен да развие способностите и потенциала си, ако получи подкрепа от хора с по-богат опит. Чрез наставничеството целим да повлияем позитивно върху: ‐ ангажираността към изпълнението на работните цели и задачи;
‐ продуктивността на работата;
‐ професионалното взаимодействие, комуникация и изграждане на култура на доверие в организацията;
‐ равнището на стрес и тревожност;
‐ уменията за управление на рискови и критични ситуации и др.
На 07.12.2015г. г-жа Тотева изнесе открит урок по химия и опазване на околната среда с 9 „а“ клас на тема: „Логически и експериментални задачи върху свойства на химичните елементи от 4А и 5А групи и техните съединения“. Всеки ученик разполагаше с работен лист, в който е дадено условието и алгоритъма за решаване на задачите. Преди изпълнението се направи инструктаж на учениците за безопасна работа, дадени бяха и конкретни указания.
По времето на часа г-жа Тотева съблюдаваше спазването на правилата при изпълнение на отделните задачи, организира, ръководи и улеснява работата на групите, обезпечава груповата комуникация. Конкретно ролята й се изразяваше в:
• подпомагане на групите в предвижването им напред, чрез насърчаване на сътрудничеството;
• изследване на това, което стои зад дадена позиция, гледна точка или отношенията между хората;
• насърчаване на свободното, отворено споделяне и участие;
• разглеждане на емоциите, които възникват;
• насърчаване към поемане на отговорности и изразяване на мнение, а не само отстъпване и съгласяване;
• създаване на доверие в групата;
• фокус върху практичността, отколкото върху теорията;
• Всички тези дейности определят ролята на преподавателката като фасилитатор-класът е гласувал доверие поради условията, които е създала и нейното отношение, а не защото е водещ авторитет. А дали г-жа Тотева е успяла да си свърши работата, ще кажат младшите учители.
След урока имаше ползотворна дискусия.