19.05.2014 год. Регионална кръгла маса гр. Ст. Загора

[google-translator]

На 19.05.2014 год. директорът на ПГСС г-жа Таня Тотева взе участие в регионална кръгла маса „Взаимодействие между средното , висшето образование и бизнеса – състояние и перспективи“ проведена в залата на областна администрация гр. Стара Загора. В дискусиите взеха участие областния управител г-жа Живка Аладжова, ректора на Тракийски университет – проф. Иван Станков, Началника на РИО Стара Загора – г-жа Донка Симеонова, директори на професионални училища, представители на висшето образование и бизнеса.
Г-жа Тотева представи презентация на тема“ Ролята и значението на професионалното образование в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан за бизнеса в района“ .В изложението си тя обърна внимание на значението на училището за получаване на професионална квалификация на младите хора и успешната им реализация на пазара на труда, както ефективното сътрудничество с работодатели от региона при извеждане на практическото обучение на учениците. Акцентува се на реализацията, която имат завършилите „Малък и среден бизнес“ и „Икономика-земеделско стопанство“. Направи се оценка на практическите дейности, извършвани от учениците от тези специалности в новосъздадената Учебно-тренировъчна фирма/УТФ/, даваща възможност за придобиване на знания, умения и компетенции в реална работна среда, което ще повиши качеството на тяхната подготовка като специалисти.