9 май 2014 – Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление

[google-translator]

На 09 май 2014 година, Денят на Европа беше проведен традиционния Ден на ученическото самоуправление. Директор на гимназията беше Иван Генов от 10а клас, помощник-директор по учебната дейност – Росица Христозова от 8а клас, помощник-директор по учебно-производствената дейност – Пеньо Чапразов от 9б клас, главен счетоводител– Петър Александров от 10а клас, завеждащ административна служба – Таня Христозова, технически секретар – Надежда Николова от 9а клас, домакин – Ивелина Иванова от 9а клас.
В Деня на ученическото самоуправление се сменят ролите между ученици – учители, служители и ръководен персонал, изживяват се положителни емоции, работи се като екип, придобиват се нови знания и умения, свързани с осъществяването на
дейности в реална работна среда.

9 MAY 2014, EUROPE DAY AND DAY OF THE STUDENT SELF –GOVERNMENT

On 9 May 2014, Europe Day was held the traditional Day of the student self-government. Director of the school was Ivan Genov from 10a class, Assistant Director of educational activity Rositsa Hristozova- 8a class, Assistant Director of educational production activity – Penyo Chaprazov 9b , chief accountant Peter Alexandrov from 10a class , head administrative office – Tanya Hristozova- 9a class , technical secretary – Nadezhda Nikolova 9a class, host – Ivelina Ivanova 9a class.
On the day of the student self-government changed roles between students, teachers, employees and management staff, are experiencing positive emotions, working as a team; acquire new knowledge and skills related to the implementation of activities in a real working environment.