Проект „Ученически практики“ 2013-2014

[google-translator]

Втора поредна година учениците от ПГСС гр. Чирпан участват в проект „Ученически практики“ и имат възможността да се докоснат до работата в реални условия.
В проекта участват 42 ученика от 11 и 12 клас от следните специалности „Малък и среден бизнес“, „Земеделско стопанство“,“Механизация на селското стопанство“, „Растителна защита и агрохимия“ и „Селски туризъм. За осъществяването на практиката са сключени договори с работодатели от региона, където съобразно изучаваната специалност учениците могат да повишат своите знания и да придобият умения за работа в реална работна среда, които ще им бъдат полезни при бъдещата им реализация.
Всяко предприятие е определило наставник на учениците, провеждащи практиката си в него. От страна на училището за всяка от специалностите е определен наблюдаващ учител който да следи за изпълнението на предвидената програма за обучение.
Чрез проекта учениците подобряват практическата си подготовка в съответствие с пазарните потребности като се изграждат стабилни връзки и сътрудничество между училището и представителите на бизнеса.

PROJECT „STUDENTS PRACTICE“ 2013-2014

Second year students of PGSS Chirpan participate in the project „Students practice“ and have the possibility to experience the working in real conditions.
The project involved 42 students from 11th and 12th classes of following specialties: „Small and medium business“, „Farm“, „Mechanization of agriculture“, „Plant Protection and Agrochemistry“ and „Rural Tourism. For practicing concluded contracts with employers in the region, where according to the specialization, students can increase their knowledge and acquire skills in a real working environment, which will be useful in their future realization.
Each enterprise has designated mentor students conducting the practice in it. By the school for each course is designated supervising teacher to monitor the implementation of the
training program.
Through the project students improve their practical training in accordance with market needs by building strong links and cooperation between the school and the business.