Проект „Нова възможност за моето бъдеще”

 

[google-translator]

 

                ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

                 град Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора

                 Адрес: бул. „Г. Димитров” №78, тел:  0416/9-24-13

                  email: pgss_ch@abv.bg, Web адрес: http://pgsschirpan.com

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

               Проект „Нова възможност за моето бъдеще”, чрез Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан

Професионална гимназия  по селско стопанство гр.Чирпан е включена в списъка на професионалните гимназии, участващи в изпълнението на проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”.

 

Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката.

Целта на проекта е увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социална интеграция чрез създаване на устойчива и гъвкава система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

 

Целеви групи: лица с продължителен трудов опит, но без признат документ за придобита професионална квалификация, нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетенции от своя личен и трудов опит, младежи без призната професионална квалификация.

 

Професиите и специалностите, по които Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан, ще извършва валидиране на знания, умения и компетентности са:

 

1.Работник в растениевъдството/професия код 621110/ Специалност „Трайни насаждения”

2.Монтьор на селскостопанска техника/професия код 621080/Специалност „Механизация на селското стопанство”

 

В изпълнението на проекта са включени всички преподаватели от професионално направление в училище.

Тел.за справки:0895743816

Тел.за записване:0416/9 24 13