ПГСС – участник в проект по програма „Коменски“

ПГСС – участник в проект по програма „Коменски“   д

 

От месец септември 2013 г. ПГСС гр. Чирпан, в партньорство с училища от няколко държави, ще работи по проект по програма „Коменски”. Темата на проекта е:  „Изправени пред проблемите в климата през 21 век”, а срокът за изпълнение на планираните дейности е две години. Координатор по проекта е училище от Унгария, а партньори са училища от Турция, България, Португалия, Румъния.

Училищните партньорства по секторна програма „Коменски” дават възможност на ученици и учители от различни страни да работят съвместно по теми, които представляват общ интерес за тях. Обменяйки опит, практики и методи, те обогатяват своите представи за разнообразния европейски културен, социален и икономически контекст, както и своите познания в област, която представлява интерес за тях.

През първата година участниците в проекта трябва да научат повече за съществувящото изменение на климата, чрез създаване на доклади, статии, снимки, есета, плакати. Да се изследват промените в климата на мястото, където живеем и да се направят карти, както и да стартира уеб-страница по проекта.

По време на втората година е планирано да се състави мини-речник с понятия, свързани с климатичните промени, както на английски език, така и на езика на партньорите. Клубовете в училищата работещи по проекта да обединят усилията си за набелязване на мерки по запазване на климатичните изменения. Да се информират местните общности за промените, които се наблюдават в климата и какви дейности трябва да се предприемат, за да се предотврати това. От голямо значение са дебатите и дискусиите по темата.

Всеки от партньорите има тема, по която трябва да работи:

Турция – „Ефекта на климатичните промени в селското стопанство”;

България – „ Как климатичните промени се отразяват в нашия свят и какво ни очаква в бъдеще”;

Унгария – „Климатичните промени в моята страна”;

Румъния – „Списание за климата”;

Португалия – „Аз съм член на екипа за спасяване на климата. Мисли глобално, действай локално”.

Планирани са съвместни срещи, на които партньорите по проекта ще обменят информация по темата, ще се дискутират начини и мерки за намаляване на климатичните промени и как темата, свързана с опазването на климата да стане част от училищните програми.

ПГСС ще бъде домакин на срещата на партньорите в България през месец април 2014 г.

Съвместните срещи по проекта ще бъдат и средство за културно обогатяване на участниците по проекта, защото те ще се докоснат до културата, традициите, историята на партньорите.