ДОКЛАД от проведено самооценяване на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан за учебната 2012 / 2013година

УТВЪРДИЛ:…………………………….

/ подпис /

Директор:       Таня Тотева

ДОКЛАД

от проведено самооценяване на

 Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан

за учебната 2012 / 2013година

         І. Цели на самооценяването

Основните цели за провеждане на самооценяването на професионалното образование и обучение в  ПГСС гр. Чирпан за учебната 2012-2013г. бяха:

– да се оцени средата, в която функционира професионалната гимназия, за очертаване на областите, които се нуждаят от подобряване;

–  да се определи мястото на гимназията сред другите професионални училища;

–  да се придобие обща представа за извършваните дейности в гимназията и да се набележат мерки за тяхното подобряване;

– да се оценят добрите практики и да се разшири техният обхват;

–  да се развият иновациите;

–  да се установят рисковете  по отношение качеството на ПОО;

–  да се очертаят областите, които се нуждаят от подобрение и пътищата за неговото постигане;

–  да се подобри работата в екип в колектива;

–  да се насърчи споделянето на добри практики в колектива и извън него;

– да се създаде стремеж към непрекъснато усъвършенстване качеството на ПОО

 

ІІ. Обща информация за условията , при които работи професионалната гимназия

За учебната 2012/2013г. в ПГСС броят на учениците бе:   216 в дневна, 104 в задочна  и  69 в самостоятелна форма на обучение по следните професии и специалности:

Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“/ специалност „Селски туризъм“ от професионално направление  „ Пътувания,туризъм и свободно време“ – дневна форма.

Професия „Монтьор на селскостопанска техника“ и „ Техник на селскостопанска техника“ / специалност „Механизация на селското стопанство“ ; професия „ Техник-растениевъд“ / специалности „ Растителна защита и агрохимия“ и  „ Трайни насаждения“ от професионално направление „ Селско стопанство“ – дневна и задочна  форма.

Професия „Икономист“ / специалност „ Земеделско стопанство“, професия „ Сътрудник в малък и среден бизнес“ / специалност „Малък и среден бизнес“ от професионално направление „Администрация и управление“- дневна форма.

Професия „ Работник в растениевъдството“ „ Растениевъд“ / специалност „ Трайни насаждения“ – задочна форма.

Професия „Фермер“ /специалност „Земеделец“ от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“- задочна форма.

Обучението на учениците по различните професии и специалности за учебната 2012/2013г. се проведе по 11  учебни плана.

 

ІІІ. Налични ресурси

 1.  Човешки ресурси

–                    В ПГСС гр. Чирпан работят 25 учители / от които 12 притежават ПКС- 1 с І ПКС, 3-ма с ІІ ПКС, 1 с ІІІ ПКС и 7 с V ПКС/ и 13 служители в непедагогически персонал. От педагогическите специалисти 23-ма са магистри и бакалаври и 2-ма са професионални бакалаври. От непедагогическия персонал с висше образование са 2-ма служители, професионален бакалавър – 1, 8 са със средно образование и 2ма с основно. От всички работещи в училище 13 са мъжете и 25 жени. Средната възраст е 47.6 години.

 1. Материални ресурси

Базата на училището се състои от:

–         Учебен корпус;

–         6 учебни работилници;

–         2 хангара за трактори;

–         1гараж за автомобили;

–         64 компютърни системи;

–         3 леки автомобила;

–         2 автобуса;

–         Различни видове селскостопански машини, комбайни и трактори.

Учебният корпус и останалите сгради са разположени на площ от 82 дка. Учениците провеждат голяма част от часовете по учебна и производствена практика, отглеждайки селскостопански култури на площ от 650дка от които 340дка собствена, а останалата арендована.

 1. Финансови ресурси –

–         Издръжка на един ученик от специалностите „ Механизация на селското стопанство“ и „ Растителна защита и агрохимия“ – 2052лв.

–         Издръжка на един ученик от специалностите „ Земеделско стопанство“ и „ Малък и среден бизнес“ – 1335лв.

–         Издръжка на един ученик от специалността „ Селски туризъм“ – 1483лв.

–         Издръжка на един ученик в задочна форма на обучение-797лв.

–         Издръжка на един ученик в неприсъствена форма на обучение- 320лв.

Средната работна заплата за учебната 2012/2013г. е 700лв; за педагогическите специалисти- 815лв., за административния персонал – 512лв..

Средствата от собствени приходи възлизат на 63 142лв.. По проекти получената сума за оценявания период е 108821лв.

         ІV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване

В ПГСС за пръв път се провежда цялостна самооценка на качеството на професионалното образование и обучение, което наложи да се направи едно всеобхватно обследване за да се установят силните и слабите страни на обучението и управлението и да се набележат краткосрочни и дългосрочни мерки за повишаване на ефективността на труда на целия колектив.

Изследването се проведе по следните области и критерии:

 Област-  Училищен мениджмънт

Критерии:

–         Система за осигуряване на качеството на ПОО;

–         Инвестиции в ПОО;

–         Квалификационна дейност;

–         Нормативно осигуряване;

–         Училищен персонал.

Област – Училищна среда

Критерии:

–         Индивидуална среда на ученика;

–         Училището като социално място;

–         Материално-техническа база;

Област – Обучение и учене

Критерии:

–         Учебна дейност;

–         Оценяване и самооценяване;

–         Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик;

–         Резултати от обучението;

–         Надграждане на знания и умения;

–         Педагогически постижения.

 

Област – Училищно партньорство

Критерии:

–         Партньорство между преките участници в училищното образование;

–         Външно партньорство.

V. Резултати от самооценяването

В резултат на проведеното самооценяване се получиха следните резултати:

ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 23.20 от 25  точки

Критерии:

–         Система за осигуряване на качеството на ПОО – 8.50 точки  от 9 ;

–         Инвестиции в ПОО – 4.5 т от 4.5т. ;

–         Квалификационна дейност – 2.5 точки от 2.5 точки ;

–         Нормативно осигуряване – 2.95 точки от 3 ;

–         Училищен персонал – 5,85 от 6.

ОБЛАСТ 2: УЧИЛИЩНА СРЕДА-

Критерии:

–         Индивидуална среда на ученика –3.65 от 4.50  точки;

–         Училището като социално място- 5т. от 6.50 точки;

–         Материално- техническа база- 5.6т. от 9 точки

ОБЛАСТ 3: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 31.05 точки от 40т.

Критерии:

–         Учебна дейност – 8 точки от 10т.;

–         Оценяване и самооценяване – 3.05 точки от 5 точки;

–         Взаимоотношения – учител-ученик; ученик- ученик –3.5 точки от 10т.;

–         Резултати от обучението – 8.7 точки от 5т.;

–         Надграждане на знания и умения –4.00 точки  от 5т.;

–         Педагогически постижения – 3.00 точки от 5т..

ОБЛАСТ 4: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО

Критерии:

–         Партньорство между преките участници в училищното образование – 7.00 от 7.5 т.;

–         Външно партньорство – 4.90 от 7.5т.

VІ. Анализ на получените резултати

ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ

В  училището има разработена програма за повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразена с националните приоритети. Разработени са вътрешна система и критерии, които функционират ефективно. Създадени са механизми за контрол и мониторинг и риск-регистър за ранно предупреждение за различни рискове, които функционират координирано. Необходима е по-голяма информираност на колектива по отношение на дейността на комисията за самооценка качеството на ПОО.

Делегираният бюджет на училището се управлява отлично. Училището е спечелило и работи през учебната 2012/ 2013г по 15 европейски проекта и програми, показател за големите оперативни възможности на колектива и ръководството. Получените немалко средства от собствени приходи се използват за непрекъснато обновяване на МТБ.

Педагогическият персонал участва редовно в квалификационни форми, провеждат се ежемесечно тематични педагогически съвети, периодично се извършват тематични обсъждания по методически обединения. Споделени са ефективни практики на организиран форум на училището със сродно училище в гр. Истанбул, Турция.

В ПГСС има осигурен достъп ,в определени за целта помещения, до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване на дейността на училището и до  учебната документация  по изучаваните професии и специалности. Училищната документация се води и съхранява правилно.

Работата на персонала е ефективна. Има създадени правила и процедури за назначаване и съкращаване на персонала, които са предварително оповестени и се спазват. Има разработени критерии за оценка на труда на целия щатен персонал, които се прилагат ежегодно.  По-слаба е дейността по отношение на осъществяването на извънкласните дейности, и обезпечеността им с персонал. Административното обслужване е достъпно, ефективно, извършва се от компетентни, коректни и вежливи служители, които използват   различни ИКТ.

ОБЛАСТ 2: Училищна среда

          В ПГСС са създадени добри възможности на учениците да се включват в различни мероприятия и дейности, в зависимост от техните интереси. Всички те са добре информирани за инициативите, в които могат да се включат и да развият своите таланти. Има осигурени условия за интерактивно учене.

За децата със СОП са  създадени добри условия за приобщаване , като за тях се грижи специалист, който се стреми да ги приобщи и подпомогне в тяхното развитие. Предприети са мерки  за социализиране и обучение на ученици, за които българският език не е майчин,  които се използват активно, но ресурсите не са достатъчни. Разработени са правила и механизми за разрешаване на възникнали конфликти в училище, между ученик- ученик,  ученик- учител, ученик- служител, учител- учител, учител- служител.

Осъзнавайки изключително голямата роля на рекламната дейност, чрез която се популяризира дейността на училището и се издига неговия авторитет, целият колектив използва различни методи и средства за информиране на обществеността и родителите за извършените мероприятия и дейности в училище – разработват се многообразни и изчерпателни информационни и рекламни материали, които се разпространяват по различни начини: в информационното табло на училището; в училищния вестник, в  радио и телевизионни предавания; в интернет. Имаме разработен и добре действащ сайт с актуална и подробна информация, който се обновява своевременно.

В училището не е осигурена достъпна архитектурна среда. Няма осигурени рампи към входовете. Няма асансьори и адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги. Има осигурен само ресурсен кабинет.Осигурен е пропускателен режим и информационен пункт, камери за наблюдение в коридори и някои класни стаи, СОТ, охранители и указателни знаци и табла. Всички класни стаи са ремонтирани и са оборудвани с достатъчен брой учебна мебел в добро състояние. По-голямата част от занятията по професионална подготовка се провеждат в обособени кабинети с необходимото оборудване. Има учебни работилници и лаборатории по всички изучавани професии, оборудвани с морално остаряла, но работеща техника. Учителите по общообразователна подготовка са по-добре осигурени с материали и консумативи от учителите по професионална подготовка.

Учениците могат да посещават училищната библиотека през всеки ден от учебната седмица, като учебния фонд в нея се обновява ежегодно. Осигурен е ограничен интернет достъп. Отговорностите за опазване на реда и чистотата са регламентирани в правилника за вътрешния ред . Интериорът и екстериорът на училището е в задоволително хигиенно състояние, като само на някои места след края на учебния ден има разхвърляни отпадъци.

ОБЛАСТ 3: Обучение и учене

         В ПГСС има много добра практика за преподаване и учене и формиране на модерен светоглед у учениците. В училището работят квалифицирани педагогически специалисти, които провеждат качествено обучение, съобразно ДОИ, ЗНП, ППЗНП, Закон за професионалното образование. Над 90% от завършващите се дипломират успешно, като част от тях продължават във ВУЗ, а останалите успешно се реализират на пазара на труда.

В преподавателската си дейност учителите използват различни иновативни методи, както и разнообразни форми на проверка и оценка, съобразени с изискванията по отделните предмети. Учениците се стимулират към самооценка. Успешно се представят на ДЗИ както и на държавните квалификационни изпити.

Учащите имат изградени умения за работа в екип. Включват се активно в предлаганите извънкласни форми и участват  в училищни, регионални и национални конкурси и състезания, където заемат призови места.

Като недостатък може да се посочи неучастие на нашите възпитаници в олимпиади и в национални състезания по професиите.

ОБЛАСТ 4: Училищно партньорство

         Налице е партньорство между отделните структури на гимназията, методическите обединения, ръководството на училището, училищното настоятелство, ученическото самоуправление и родителите.  Създадени са условия учителите и родителите да се включват в управление на промените в професионалната гимназия, но трябва да се мотивират родителите чрез училищното настоятелство да участват по активно в дейността на гимназията.

Въпреки икономическата криза в страната и региона работодателите развиват своята дейност и се нуждаят от специалисти. Голяма част от представителите на бизнеса  смятат, че  в ПГСС се предлага  високо качество на професионалното образование, което показва, че нашите възпитаници  се котират добре на пазара на труда. Необходимо е практическите занятия в по-голямата си част да не се провеждат в гимназията, а на реални работни места при работодател за да се осигури по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

Гимназията осъществява добро сътрудничеството и с другите институции- училищно настоятелство, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно самоуправление.

 

VІ. 1. Постижения и добри практики в гимназията:

1.1.        Област училищен мениджмънт. Най-големите постижения за гимназията са всички спечелени европейски и национални проекти и програми по които работим а именно:

Европейски проект „ Усвояване на европейски методи за обучение в областта на земеделието и туризма, основани на партньорство с бизнеса“ по програма „ Учене през целия живот“ подпрограма „ Леонардо да Винчи“;

Европейски проект „ Биологичното земеделие и селският туризъм- път към дълголетие“, по програма „ Учене през целия живот“, подпрограма „ Леонардо да Винчи“;

Европейски проект по програма „ Учене през целия живот“, подпрограма „ Коменски“;

Мярка 111, „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“, по : Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ;

Проект „NELLII“;

Проект „ Ученически и студентски практики“

Програма „ Оптимизация на училищната мрежа“, по ОП „ Развитие на човешките ресурси“

Национална програма „ Оптимизация на училищната мрежа“, мярка „ Без свободен час“;

Национална програма „ Оптимизация на училищната мрежа, мярка „ Изплащане обезщетения на персонала“;

Национална програма „ ИКТ в училище“;

Национална програма „ Диференцирано заплащане“ ІІ стълб „ Въвеждане на система за определяне на ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическите кадри“;

Проект „ Квалификация на педагогическите специалисти“;

Съвместен проект на МОМН и БРИТАНСКИ СЪВЕТ „ Професионални умения- оценка на качеството на професионалното образование и обучение“;

Проект „ Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“;

Проект по ОП „ Развитие на човешките ресурси“  – „ Управление за ефективно професионално образование“.

За да се подобрят способностите на педагогическите специалисти, в ПГСС се провежда непрекъснато квалификационна дейност на вътрешно училищно ниво, от други институции и чрез споделяне на добри практики със сродни училища в чужбина

1.2.        Област „ Обучение и учене“ – Учениците от професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан участват в различни извънкласни дейности , състезания и конкурси, на които печелят призови места. Чрез участието си в различни европейски и национални проекти, като бенефициенти голяма част от тях повишават своята професионална квалификация и езиковите си компетенции.

Над 90% от завършващите ХІІ клас  се дипломират ,като една част от тях продължават обучението си във ВУЗ, а други се реализират в различни предприятия като добри специалисти. Всичко това се дължи на високото качество на професионалното обучение, което се предлага в нашето училище.

1.3.         Област „ Училищно партньорство“

Изградени са много добри партньорства с:  всички земеделски кооперации и частни арендатори в община Чирпан; СНЦ  УН към ТСС „ Найден Стоянов“; Институт по полски култури; винпром Новико Норд и винарските изби в района; представителите на банки на територията на гр. Чирпан; Община Чирпан и Община Братя Даскалови. Всички те не само ни подпомагат, като предоставят работни места на нашите ученици за провеждане на часове по учебна и производствена практика , но са ни и партньори в проекта „ Ученически практики“ .

 

VІ. 2. Области, нуждаещи се от подобрение:

В област „ Училищна среда“ – е необходимо:

Да се подобри и обогати материално-техническата база, като се обърне внимание за създаването на условия за интеграция на деца със СОП.

В Област „ Обучение и учене“ да се мотивират и подготвят учениците за участия в олимпиади и в национални състезания по професиите.

В област „ Училищни партньорства“ трябва усилията да бъдат насочени към по-активно участие на родителите в извънкласните дейности , в училищното настоятелство, на родителските срещи и да се предизвика по-голяма заинтересованост от тяхна страна за подпомагане на учителите в дейността им.

 

VІІ. Приоритети за следващо оценяване

Отчитайки най-слабите страни и пропуски от направената самооценка през учебната 2013/2014г. трябва да се засили дейността в област „ Училищна среда“ , а именно:

–         Изграждане на рампи към входовете и адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги;

–         Въвеждане на пропуски за родители и членове на училищното настоятелство;

–         Да се обнови мебелировката в някои класни стаи;

–         Да се оборудват някои учебни работилници със съвременна, работеща техника;

–         Да се увеличат материалите и консумативите за професионалната подготовка;

–         Да се въведат още повече отговорности за опазване на реда и чистотата в училище, като се следи строго за тяхното изпълнение.

Цел- привеждане на материално- техническата база в съответствие със съвременните изисквания за качествено професионално образование .

ІХ. Приложения към доклада

Приложение № 1 – Области и критерии за самооценяване на ПГСС- гр. Чирпан

 

 

 

Приложение № 1.1 Област училищен мениджмънт

Критерий:система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение-общо 8,50 точки/9

 

1.Разработена ли е училищна програма за повишаване качеството на предлаганото ПОО,съдържаща визия,приоритети,цели и дейности?-2 точки

 

5%-има разработена програма,но не всички елементи са разработени напълно

14%-има разработена училищна програма,визия,приоритети и цели,посочени са голяма част от дейностите

81%-има разработена училищна програма,визия,приоритети и цели и всички дейности за постигане на целите

 

2.Разработени ли са вътрешно училищни критерии за установяване качеството на ПОО, съобразени с национално определените?-2 точки

 

5%-има разработени критерии,които не съответстват на националните

95%-има разработени критерии,които съответстват на националните.Разработени са и показатели.

 

3.Създадена ли е вътрешна система за осигуряване на качеството на ПОО:-2 точки

 

10%-създадена е вътрешна система и тя функционира епизодично

14%- създадена е вътрешна система и тя функционира и отчита резултати

76%- създадена е вътрешна система, която функционира ефективно,отчита резултати,прави изводи,анализи и предложения до ръководството на гимназията за усъвършенстване качеството на предлаганото ПОО

 

4.Създаден ли е механизъм за мониторинг и контрол?-  1точка

 

5%-има създаден механизъм ,който обхваща до 50% от  вътрешно училищните критерии

19%- има създаден механизъм ,който обхваща до 80% от  вътрешно училищните критерии

76%- има създаден механизъм ,който обхваща над 80% от  вътрешно училищните критерии

 

5.Създаден ли е риск-регистър за ранно предупреждение за различни рискове:-1точка

 

5%-няма създаден

24%-има създаден механизъм и той функционира координирано

71%- има създаден механизъм и той функционира координирано,перманентно,ефективно

 

6.Изготвен ли е доклад от проведено самооценяване с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество на ПОО:-0,50 точки

 

38%-няма изготвен доклад

24%-има изготвен доклад с констатации,изводи и мерки

38%-има изготвен пълен доклад с изводи и мерки.Набелязани са срокове и отговорни лица за изпълнение на планираните дейности

 

 

 

Чек лист за оценяване постиженията в област УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ

1.Разработена ли е училищна програма за повишаване качеството на ПОО? ДА
2.Разработени ли са училищни критерии за установяване качеството на ПОО? ДА
3.Създадена ли е вътрешна система за осигуряване на качествено ПОО? ДА
4.Създаден ли е механизъм за мониторинг и контрол в училището? ДА
5.Създаден ли е риск-регистър за ранно предупреждение за различни рискове? ДА
6.Изготвен ли е доклад от проведено самооценяване с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество на ПОО? В МОМЕНТА СЕ ИЗГОТВЯ

 

 

 

По отношение на получените данни могат да бъдат направени следните изводи:

 1. Училището има разработена програма за повишаване качеството на професионалното образование и обучение,съдържаща необходимите реквизити.
 2. Разработени са вътрешна система и критерии за осигуряване качеството на професионалното образование и обучение, които функционират ефективно.
 3.  Създадени са механизъм за контрол и мониторинг и риск регистър за ранно предупреждение за различни рискове, които функционират координирано и ефективно.
 4. Необходима е по-голяма информираност на колектива по отношение на  изготвените доклади да проведеното самооценяване.

Критерий: Инвестиции в ПОО – 4.5 точки

 1. По показател:  Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти – ПГСС участва в национални програми, има разработени и класирани 2 и повече на брой проекта – 1.5 т.
  1. 1.     Европейски проект „ Усвояване на европейски методи за обучение в областта на земеделието и туризма, основани на партньорство с бизнеса“ по програма „ Учене през целия живот“ подпрограма „ Леонардо да Винчи“;
  2. 2.     Европейски проект „ Биологичното земеделие и селският туризъм- път към дълголетие“, по програма „ Учене през целия живот“, подпрограма „ Леонардо да Винчи“;
  3. 3.     Европейски проект по програма „ Учене през целия живот“, подпрограма „ Коменски“;
  4. 4.     Мярка 111, „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“, по : Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ;
  5. 5.     Проект „NELLII“;
  6. 6.     Проект „ Ученически и студентски практики“
  7. 7.     Програма „ Оптимизация на училищната мрежа“, по ОП „ Развитие на човешките ресурси“
  8. 8.     Национална програма „ Оптимизация на училищната мрежа“, мярка „ Без свободен час“;
  9. 9.     Национална програма „ Оптимизация на училищната мрежа, мярка „ Изплащане обезщетения на персонала“;
  10. 10.           Национална програма „ ИКТ в училище“;
  11. 11.           Национална програма „ Диференцирано заплащане“ ІІ стълб „ Въвеждане на система за определяне на ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическите кадри“;
  12. 12.           Проект „ Квалификация на педагогическите специалисти“;
  13. 13.           Съвместен проект на МОМН и БРИТАНСКИ СЪВЕТ „ Професионални умения- оценка на качеството на професионалното образование и обучение“;
  14. 14.           Проект „ Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“;
  15. 15.           Проект по ОП „ Развитие на човешките ресурси“  – „ Управление за ефективно професионално образование“.
  16. По показател законосъобразно, икономически  целесъобразно и прозрачно управление на бюджета: Училището няма финансови задължения в края на календарната година, осигурени са и са изплатени всички нормативно регламентирани социални придобивки, както и средства за МТБ над средствата определени в бюджета, и има преходен остатък над 0.5% от средствата по делегирания бюджет – 2.00т.

Преходният остатък е 125102лв. т.е. – 21.5% от средствата на делегирания бюджет.

 1. По показател : наличие на собствени приходи на училището – собствените приходи на училището от учебно-производствена  дейност, проведени курсове  и  дарения са79782 , което е 15.89%  от средствата на делегирания бюджет на училището  – 1.00т.

Анализ: по критерия „Инвестиции в ПОО“ точките са 4.5 от 4.5 възможни, което е доказателство за отлично управление на делегираните бюджети, добра учебно-производствена дейност ,  стремеж към непрекъснато подобряване на МТБ на училището чрез средства от делегирания бюджет и собствени приходи. Училището е спечелило и през учебната 2012/2013г. работи по 15 европейски проекта и програми, показател за големите оперативни възможности на колектива и ръководството.

По критерий „ Инвестиции в ПОО“ не са необходими мерки за подобряване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий „Квалификационна дейност“

            В резултат на проведена анкета за оценка на  постиженията в област „Училищен мениджмънт“ критерий „Квалификационна дейност“ се получиха следните резултати:

Въпрос

отговори

% отговорили

1

Реализирана ли е квалификационна дейност за педагогическия персонал на вътрешно училищно ниво

Не

 

В квалификационни форми  са участвали до 30%  от учителите

10%

В квалификационни форми  са участвали до 50%  от учителите

 

В квалификационни форми  са участвали до 70%  от учителите

 

В квалификационни форми  са участвали над 30%  от учителите

90%

2

Реализирана ли е квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции Не

 

В квалификационни форми  са участвали до 10%  от учителите

5%

В квалификационни форми  са участвали до 20%  от учителите

 

В квалификационни форми  са участвали до 30%  от учителите

5%

В квалификационни форми  са участвали над 30%  от учителите

90%

3

Споделят ли се ефективни практики сред членовете на колектива Не се споделят

0%

Споделянето на ефективни практики се осъществява чрез

неформално междуучилищно общуване

5%

Споделянето на ефективни практики се осъществява в МО и

педагогическия колектив

33%

Споделянето на ефективни практики се осъществява редовно на

организирани от училището форуми

24%

Споделянето на ефективни практики се осъществява редовно на

организирани форуми на училището, с други сродни училища в

страната или извън нея

38%

4

4. Какви са Вашите препоръки за по-ефективно осъществяване на квалификационна дейност в училището?

 

Въз основа на посочените в таблицата данни могат да се  направят следните  изводи:

 1. По отношение на 1 въпрос преобладава отговор 5 – 90%, което според таблицата за оценяване  на постиженията в област „Училищен мениджмънт“, критерий „Квалификационна дейност“ съответства на 1 точка
 2. По отношение на 2 въпрос преобладава отговор 5 – 90%, което според таблицата за оценяване  на постиженията в област „Училищен мениджмънт“, критерий „Квалификационна дейност“ съответства на 1 точка
 3. По отношение на 3 въпрос преобладава отговор 5 – 38%, което според таблицата за оценяване  на постиженията в област „Училищен мениджмънт“, критерий „Квалификационна дейност“ съответства на 0,5 точка
 4. По отношение на 4 въпрос не са дадени конкретни препоръки

 

Общ брой точки  2,5  точки от 2,5 възможни. Това дава право да се постави отлична оценка по отношение оценяването по критерия „Квалификационна дейност“.   Не са дадени конкретни препоръки   за по-ефективно осъществяване на квалификационна дейност в училище.

 

От  попълнените чек листове са получени следните резултати:

 1. На въпрос „Реализирана ли е квалификационна дейност за педагогическия персонал на вътрешно училищно ниво“ 100% от анкетираните отговарят с „Да“
 2. На въпрос „ Реализирана ли е квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции“ 100% от анкетираните отговарят с „Да“
 3. На въпрос „Споделят ли се ефективни практики сред членовете на колектива“ 100% от анкетираните отговарят с „Да“

 

В резултат на посочените данни можем да направим извода , че колектива на ПГСС гр. Чирпан дава висока оценка за квалификационната дейност на вътрешно училищно ниво и тази проведена от други институции и не отправя препоръки за подобряването и. В училището се осъществява обмяна на ефективни практики между членовете на  педагогическия колектив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий „Училищен персонал“

         В резултат на проведена анкета за оценка на  постиженията в област „Училищен мениджмънт“ критерий „Училищен персонал“ се получиха следните резултати:

 

въпрос Възможни отговори % отговорили % неотговорили
1. Има ли правила и/или  процедури при назначаване и съкращаване на персонала:

 

няма създадени 0%  
Има правила и/или процедура за назначаване и съкращаване на персонал, които не се спазват винаги 0%  
Има правила и /или процедури само за назначаване или само за съкращаване на персонал и те се спазват 10%  
Има правила и/или процедури за назначаване и за съкращаване на персонал, те се спазват, но не са предварително оповестени 14%  
Има ясни и прозрачни правила и/или процедури за назначаване и съкращаване на персонал, предварително оповестени и се спазват 76%  
     
2. Има ли откритост и прозрачност при вземане на управленски решения: Директорът взема еднолични решения, без да свежда информацията до колектива 9%  
Директорът взема еднолични решения и запознава колектива с тях    
Директорът провежда консултации с председателите на синдикалните организации, взема решения и запознава колектива с тях 19%  
Директорът провежда консултации с представители на колектива по чл.7, ал.2 от КТ, взема решения и запознава колектива с тях    
Директорът провежда консултации с председателите на синдикалните организации и представители на колектива по чл.7, ал.2 от КТ, взема решения и запознава колектива с тях 67%  
      5%
3.  Има ли делегиране на права: Не се делегират 0%  
Има практика , но тя работи епизодично 9%  
Има практика, която обхваща само дейности от учебно-възпитателната работа 0%  
Има практика, която обхваща дейностите от учебно- възпитателната работа и част от административните дейности 29%  
Има изградена и функционираща ефективно практика, която обхваща учебните и административните дейности 62%  
    0%
4. Съществуват ли критерии за оценка труда на учителите и служителите Няма разработени критерии 0%  
Има разработени критерии, но те не се прилагат 0%  
Има разработени критерии, но те се прилагат само при определяне резултатите от педагогическия труд веднъж годишно 5%  
Има разработени критерии, но те се прилагат при определяне резултатите от труд само на педагогическия персонал 29%  
Има разработени критерии и те се прилагат при определяне резултатите от труда на целия щатен персонал 47%  
      19%
5. Има ли капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото ПОО Няма създаден екип за оценка качеството на предлаганото ПОО в училището 5%  
Създаден е екип за оценка на състоянието на качеството на предлаганото ПОО в училището, но той не функционира 9%  
Има създаден и функциониращ екип за оценка на състоянието на качеството на предлаганото ПОО в училището – осигурени данни, доказателствен материал и др., необходими за самооценката, които не се съхраняват правилно 5%  
Има създаден и функциониращ екип за оценка на състоянието на качеството на предлаганото ПОО в училището – осигурени данни, доказателствен материал и др., необходими за самооценката, които се съхраняват правилно 15%  
Има създаден и функциониращ екип за оценка на състоянието на качеството на предлаганото ПОО в училището- осигурени, обработени и съхранени правилно данни, доказателствен материал и др., необходими за самооценката 52%  
      14%
6.Съществува ли политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности:

 

Няма такава политика 14%  
Има разработена политика в правилника за дейността на училището, но тя не е работеща, поради ресурсно неосигуряване 29%  
Има разработена политика в правилника за дейността на училището, ресурсно осигурена в размер до 50 % 5%  
Има разработена политика в правилника за дейността на училището, ресурсно осигурена в размер до 75 % 9%  
Има разработена политика в правилника за дейността на училището, ресурсно осигурена в размер над 75 % 29%  
      14%
7. Съществува ли качество на административното обслужване:      

 

Административното обслужване е неефективно, налице са жалби, не се ползват възможностите на ИКТ . Служителите, които го осъществят са слабо компетентни, неучтиви, често груби 5%  
Административното обслужване не ползва възможностите на ИКТ. Служителите, които го осъществят са недостатъчно компетентни, неучтиви, често проявяват раздразнителност    
Административното обслужване е достъпно, на добро равнище, но без използване на ИКТ. Служителите, които го осъществят са компетентни, вежливи, коректни    
Административното обслужване е достъпно (позволява бърз и надежден достъп до информация), ефективно (предлага полезни и лесни за използване инструменти), осъществява се и чрез частично използване на различни форми на ИКТ. Служителите, които го осъществят са компетентни, коректни, любезни, вежливи и приветливи 29%  
Административното обслужване е достъпно, (позволява бърз и надежден достъп до информация), ефективно (предлага полезни и лесни за използване инструменти), осъществява се и чрез използване на различни форми на ИКТ. Служителите, които го осъществят са компетентни, коректни, любезни, вежливи и приветливи 47%  
      14%

 

 

 

Въз основа на посочените в таблицата данни могат да се  направят следните  изводи:

 1. По отношение на 1 въпрос преобладава отговор 5 – 76%, което според таблицата за оценяване  на постиженията в област „Училищен мениджмънт“, критерий „Училищен персонал“ съответства на 1 точка
  1. По отношение на 2 въпрос преобладава отговор 5 – 67%, което според таблицата за оценяване  на постиженията в област „Училищен мениджмънт“, критерий „Училищен персонал“ съответства на 1 точка
  2. По отношение на 3 въпрос преобладава отговор 5 – 62%, което според таблицата за оценяване  на постиженията в област „Училищен мениджмънт“, критерий „Училищен персонал“ съответства на 1 точка
  3. По отношение на 4 въпрос преобладава отговор 5 – 47%, което според таблицата за оценяване  на постиженията в област „Училищен мениджмънт“, критерий „Училищен персонал“ съответства на 1 точка
  4. По отношение на 5 въпрос преобладава отговор 5 – 52%, което според таблицата за оценяване  на постиженията в област „Училищен мениджмънт“, критерий „Училищен персонал“ съответства на 0,50 точки.
  5. По отношение на 6 въпрос  има два отговора с еднакви проценти –  отговор 5   и отговор 2 – 29%, което според таблицата за оценяване  на постиженията в област „Училищен мениджмънт“, критерий „Училищен персонал“ съответства на 0,35 точки
  6. По отношение на 7 въпрос преобладава отговор 5 – 47%, което според таблицата за оценяване  на постиженията в област „Училищен мениджмънт“, критерий „Училищен персонал“ съответства на 1 точка

Процентът на неотговорилите на отделните въпроси е в границите от 5 до 19.

 

 

Общ брой точки  – 5,85 точки от 6 възможни. Това дава право да се постави отлична оценка по отношение оценяването по критерия „ Училищен персонал“. Работата  на персонала е ефективна. Липсва единно становище по отношение на 6 въпрос/ свързан с организирането и  ресурсното осигуряване на извънкласните дейности/   с еднакъв процент са  отговори 2 и 5. Препоръка може да се направи  във връзка  подобряване  информираността на персонала за осъществяваните от училището извънкласни дейности и тяхното осигуряване.

 

Приложение 1.2. Област Училищна среда

Критерий: Училището като социално място

1.Създадени ли са условия за приобщаване на ученици със СОП като подкрепяща среда,специални учебни планове,специалисти ,занимаващи се активно с тяхното приспособяване и развитие?

90 %-има добри условия,които работят успешно

10%-има,но не са достатъчни

2.Има ли създадени условия за  интегриране на обучавани възрастни в неравностойно положение?

38%-има добри условия,които работят успешно

62%-има,но не са достатъчни

3.Предприети ли са мерки за социализиране и обучение на ученици ,за които бълг.ез. не е майчин?

57%-има такива мерки,които се използват активно,но ресурсите неса достатъчни

29%-има такива мерки,които се прилагат активно с наличие на достатъчно ресурси

10%-има такива мерки,но не се прилагат ефективно на практика

4%.-липсват такива мерки

4.Има ли разработени правила и механизми за разрешаване на възникнали конфликти в училищна среда?

14%-няма разработени

10%-има разработени правила за конфликти ученик-ученик,ученик-учител

10%-има разработени правила за конфликти ученик-ученик,ученик-учител,ученик-служител

67%- има разработени правила за конфликти ученик-ученик,ученик-учител,ученик-служител,учител-учител,учител-служител

5.Има ли разработени правила и предприети дейности за превенция и разрешаване на конфликти?

14%-липсват такива правила и дейности

43%-има такива,които се прилагат индивидуално и групово

43%- има такива,които се прилагат индивидуално и групово,сред ученици,учители и служители и се обновяват и допълват периодично

6.Има ли разработени начини и средства за разпространение на информация,свързана с дейността на училището?

 

5%-разработват се различни информационни,рекламни материали и се излагат в сградата на училището,училищния вестник

95%-Разработват се многообразни и изчерпателни информационни ,рекламни материали,които се разпространяват по всички начини:в училището,ученически вестник,радио,телевизия,интернет .

7.Има ли разработен и действащ сайт на училището?

14%-има такъв,но информацията не се обновява и допълва периодично

86%-има такъв с актуална и подробна информация,който се обновява своевременно

Препоръки:създаване на здрави връзки учител-ученик-родител

Критерий: Индивидуална среда за ученика

1.Как бихте оценили мерките,предприети от ПГСС за адаптиране на учениците към училищната среда?

 

24% отлични
48% много добри
24% добри
4% задоволителни

2.Според Вас има ли достатъчно възможности учениците да се включат в различни мероприятия и дейности,в зависимост от техните интереси и потребности?

81%-създадени са добри възможности

19%-създадените възможности неса достатъчни

3.Учениците имат ли актуална информация за предлаганите извънкласни мероприятия?

90%-всички са добре информирани

10%-не всички са добре информирани

4.Колко от учениците се включват в извънкласни дейности? 5%

14%

14%

67%

до 10 %

от 11 до 15%

от 16 до 20 %

над 20 %

5.Има ли осигурени условия за интерактивно учене?

19%-има осигурени условия,но не са достатъчни

24%-има достатъчно условия,но не се използват активно

57%-има достатъчно условия,които се използват активно от всички

 

критерий: Материално-техническа база – 5.6т от 9точки

 1. По показател:  Осигурена достъпна архитектурна среда спрямо необходимите потребности – 0т от 0.5т.

В училище не е осигурена достъпна архитектурна среда. Няма обособени рампи към входовете; няма асансьори; няма адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги, има само ресурсен кабинет.

 1. По показател наличие на пропускателен режим, ориентири за ученици, родители и други външни лица- 0.35т от 0.5т..

Налични са: пропускателен и информационен пункт; камери за наблюдение в коридори и някои класни стаи; СОТ; охранител и указателни знаци и табла.

 1. По показател : Относителен брой / в %/ на класните стаи поддържани и    оборудвани с необходимия инвентар спрямо общия брой класни стаи – . от 1т.

Всички класни стаи са ремонтирани в последните 5 години и са оборудвани с   достатъчен брой учебна мебел в добро състояние.

 1. По показател: Наличие на кабинети по професионално обучение – . от 1т.

Над 50% от занятията по професионална подготовка се провеждат в обособени кабинети с необходимото оборудване.

 1. По показател: Наличие на съвременно оборудвани учебни работилници / лаборатории/ УТФ – 0.5т. от 1т.

Има учебни работилници  и лаборатории по всички изучавани професии/специалности, оборудвани с морално остаряла, но работеща техника, рядко използвана в реалния бизнес.

 1. По показател: осигуреност с материали и консумативи за общообразователната подготовка – 0.75т. от 1т.
 2. По показател: Осигуреност с материали и консумативи за професионалната подготовка – 0.5т от 1т.
 3. 8. По показател: Достъпни за всички ученици и по всяко време на учебния ден библиотека и интернет – 0.75т от 1т.

Има осигурен постоянен достъп до библиотеката през учебната седмица, библиотеката е с ежегодно обновяван фонд. Осигурен е ограничен интернет достъп.

 1. Функционално място на ученика в класната стая, кабинета, работилницата или физкултурния салон- наличие на регламентирани отговорности за реда и чистотата на работното място и спазването им. Опазване на интериора и екстериора на училището – 0.75т от 1т.

Има регламентирани отговорности за опазване реда и чистотата на работното място на ученика и те се спазват. Интериорът и екстериорът на училището е в задоволително хигиенно състояние, като само на някои места след края на учебния  ден има разхвърляни отпадъци.

 1. Анализ: по критерия „Материално-техническа база“ точките са 5.6 от 9точки, което показва, че трябва да се набележат мерки са да се подобри резултата  по този критерий, а именно:

–         Изграждане на рампи към входовете и адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги;

–         Въвеждане на пропуски за родители и членове на училищното настоятелство;

–         Да се обнови мебелировката в някои класни стаи;

–         Да се оборудват някои учебни работилници със съвременна, работеща техника;

–                    Да се увеличат материалите и консумативите за професионалната подготовка;

–                    Да се въведат още повече отговорности за опазване на реда и чистотата в училище, като се следи строго за тяхното изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.3.  ОБЛАСТ ОЦЕНЯВАНЕ И УЧЕНЕ

по следните критерии:

 

 • Ø Учебна дейност /Приложение 11/;
 • Ø Оценяване и самооценяване /Приложение 12/;
 • Ø Взаимоотношения: ученик – учител; ученик – ученик /Приложение 13/;
 • Ø Резултати от обучението /Приложение 14/;
 • Ø Надграждане на знания и умения /Приложение 15/;
 • Ø Педагогически постижения /Приложение 16/.

 

І. За оценяване постиженията в област ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, по І-ви критерий: Учебна дейност /Приложение 11/ се проведе допитване до учителите от ПГСС, чрез АНКЕТНА КАРТА за оценяване на професионалните им постижения.

 

Относно 1-вия показател: Подготовка и планиране на уроците над 80% от учителите имат умения за:

– Планиране на уроците, според изискванията на учебната програма и възможностите на класа;

–        Осигуряване на необходимите за часа условия, уреди и нагледни средства;

–        Непосредствена подготовка за започване на часа /влизане навреме, проверка на отстъстващи ученици/.

Оценка по 1 показател: 4.00 т.

 

Относно 2-рия показател: Структура на урока – ясна за учениците, установена от проведен педагогически контролот 31 до 60% от учителите имат умения за:

– ясно поставени и обосновани цели на урока;

– урочна структура, съобразно учебното съдържание, поставените цели,  възможностите на учениците, подчинена на  принципите на научност, достъпност и нагледност;

– установена връзка между стари и нови знания;

– мотивиране на учениците към целта и задачите на урока;

– излагане на новото учебно съдържание чрез логически свързани части;

– проблемност на изложението на учебното съдържание, чрез прилагане на иновативни методи.

Оценка по 2 показател: 2.00 т.

 

Относно 3-тия показател: Планиране и използване на ИКТ в урока от 30 до 59% от учителите имат умения за:

– планиране използването на ИКТ в учебния процес;

– използване на ИКТ в учебния процес при преподаване и затвърждаване на знанията.

– използване на ИКТ при разработване на мултимедийни уроци.

Оценка по 3 показател: 2.00 т.

 

Забележка:

Максимален брой точки по критерий: Учебна дейност – 10 точки, ПГСС – 8 точки

ІІ. За оценяване постиженията в област ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, по ІІ-ри критерий: Оценяване и самооценяване /Приложение 12/ се проведе допитване до учителите от ПГСС, чрез:

–         попълване на ЧЕК ЛИСТ  за оценяване и самооценяване;

–         ОЦЕНЪЧНА КАРТА за ритмичност на оценяването;

–         АНКЕТА за ученици относно самооценяването им по практическо обучение

 

Относно 1-вия показател: Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на учениците, от 31 до 60% от учителите използват разнообразни форми за проверка и оценка.

Оценка по 1 показател: 0.50 т.

 

Относно 2-рия показател: Критерии за оценяване – известни на учениците от 61 до 80% от учителите имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците. Учениците са запознати с критериите.

Оценка по 2 показател: 0.75 т.

 

 

Относно 3-тия показател: Обсег на използването на ИКТ при оценяване по учебни предмети от професионална подготовка са създадени условия за онлайн оценяване на учениците по повече от 31 до 60% на учебните предмети/модули.

Оценка по 3 показател: 0.50 т.

 

Относно 4-тия показател: Ритмичност на оценяването повече от 80% от учителите оценяват ритмично постиженията на учениците, в съответствие с Наредба №3, проверяват прецизно писмените работи на учениците, отстраняват грешките, оценяват ги и поставят рецензия. Съхраняват входно ниво до края на учебната година.

Оценка по 4 показател: 1.00 т.

 

Относно 5-тия показател: Изградени умения у учениците за самооценяване по практическо обучение от 31 до 60% от учениците могат обективно да оценят работата си.

Оценка по 5 показател: 0.30 т.

 

 

Относно 6-тия показател: Изградени умения у учителите за самооценяване повече от 80% от учителите могат да се самооценяват обективно и да формулират мерки за повишаване качеството на труда си.

Оценка по 6 показател: 0.50 т.

 

 

 

Забележка:

Максимален брой точки по критерий: Оценяване и самооценяване – 5.00 точки, ПГСС – 3.05 точки.

 

ІІІ. За оценяване постиженията в област ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, по ІІІ-ри критерий: Взаимоотношения: ученик – учител; ученик – ученик /Приложение 13/ анализа се извърши, чрез:

–         АНКЕТНА КАРТА за проучване на мнение относно взаимоотношенията ученик – учител; ученик – ученик;

–         Надграждане на ИНТЕЛЕКТУАЛНА КАРТА за взаимоотношенията ученик – учител; ученик – ученик

Относно 1-вия показател: Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците над 80% от учителите имат умения за:

– Управляване поведението на учениците;

– Изграждане на ясна и позитивна рамка за реда в класната стая, собразно Правилника за дейността на училището;

Оценка по 1 показател: 0.30 т.

Относно 2-рия показател: Относителен дял на успешно завършилите ученици със СОП към започналите обучение към програми за ПОО от 90 до 100%.

Оценка по 1 показател: 0.50 т.

Относно 2-рия показател: Умения за работа в екип в паралелката в 61 – 80% от паралелките учениците имат изградени умения за работа в екип. При поставяне на задачи за екипна работа се организират бързо и работата им е ефективна, като по-голямата част от учениците проявяват способностите си.

Оценка по 2 показател: 0.50 т.

Относно 3-тия показател: Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките от 61 до 80% от учителите имат умения да изслушват учениците, дават им възможност да изказват различни мнения. При тези учители контактът между тях и учениците е взаимен и двупосочен. Опитват се да работят с по-голяма част от учениците от класа. Имат положителна нагласа.

Оценка по 3 показател: 1.00 т.

Забележка:

Максимален брой точки по критерий: Взаимоотношения: ученик – учител; ученик – ученик – 5.00 точки, ПГСС – 3.50 точки.

ІV. За оценяване постиженията в област ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, по ІV-ти критерий: Резултати от обучението /Приложение 14/ по показатели анализа е следния:

Относно 1-вия показател: Относителен дял /в процент/ на отпадналите от обучение по програми за ПОО към броя на постъпилите в началото на обучението – от 3 до 4%.

Оценка по 1 показател: 0.30 т.

Относно 2-рия показател: Относителен дял /в процент/ на успешно завършилите ученици със СОП към започналите обучение по програми за ПОО – от 90 до 100%.

Оценка по 2 показател: 0.50 т.

Относно 3-тия показател: Процент на успешно завършилите обучаеми възрастни в неравностойно положение, спрямо тези започналите обучение по програми за ПОО – от 80 до 89%.

Оценка по 3 показател: 0.40 т.

Относно 4-тия показател: Относителен дял /в процент/ на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни изпита към допуснатите до зрелостни изпити – от 90 до 100%.

Оценка по 4 показател: 1.50 т.

Относно 5-тия показател: Относителен дял /в процент/ на учениците, успешно положили двата държавни квалификационни изпита към допуснатите – от 90 до 100%.

Оценка по 5 показател: 1.50 т.

Относно 6-тя показател: Относителен дял /в процент/ на учениците от поправителен изпит към общия брой ученици – от 2 до 3%

Оценка по 6 показател: 1.00 т.

Относно 7-мия показател: Относителен дял /в процент/ на повтарящите учениците към общия брой ученици – от 0 до 2%

Оценка по 6 показател: 1.50 т.

Относно 8-мия показател: Относителен дял /в процент/ на отпадналите по различни причини от обучението по програми за ПОО ученици към броя на учениците за учебната година – от 0 до 2%

Оценка по 6 показател: 1.50 т.

Относно 9-мия показател: Относителен дял /в процент/ на отпадналите от обучение по програми за ПОО курсисти към общия им брой в училище – от 0 до 2%

Оценка по 6 показател: 0.50 т.

Забележка:

Максимален брой точки по критерий: Резултати от обучението – 10.00 точки, ПГСС – 8.70 точки.

V. За оценяване постиженията в област ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, по V-ти критерий: Надграждане на знания и умения /Приложение 15/, по показатели анализа е направен по проведена АНКЕТА, за учител участващ в екип за разработка на проект.

Относно 1-вия показател: Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и други – има повече от 1 класиран ученик или отбор за национален кръг на състезание, конкурс и др.

Оценка по 1 показател: 2.00 т.

Относно 2-рия показател: Изградени екипи за работа по проекти – има изградени два екипа за работа по проекти и програми – национални и европейски и те са разработили поне по един проект.

Оценка по 2 показател: 2.00 т.

Забележка:

Максимален брой точки по критерий: Резултати от обучението – 5.00 точки, ПГСС – 4.00 точки.

VІ. За оценяване постиженията в област ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, по VІ-ти критерий: Педагогически постижения /Приложение 16/, по показатели анализа е:

Относно 1-вия показател: Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя на заявилите такава – 80 – 90%.

Оценка по 1 показател: 2.00 т.

Относно 2-рия показател: Брой учители подготвили ученици – призьори на състезания, олимпиади и други.

Оценка по 2 показател: 1.00 т.

Забележка:

Максимален брой точки по критерий: Резултати от обучението – 5.00 точки, ПГСС – 3.00 точки.

Максимален брой точки при оценяване на постиженията в област ОЦЕНЯВАНЕ И УЧЕНЕ – 40т., за ПГСС – 31.05

Резюме на анализ от област ОЦЕНЯВАНЕ И  УЧЕНЕ

Според извършеният задълбочен анализ на резултатите от проведената самооценка, комисията направи следния извод:

Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан е училище, в което има изградена много добра практика за преподаване и учене  и формиране на модерен светоглед у учениците. Притежава квалифициран педагогически персонал. Качеството на обучение е на много добро  ниво, съобразено с ДОИ, ЗНП, ППЗНП, Закон за професионалното образование. Над 90% от завършващите се дипломират успешно, като част от тях продължават във ВУЗ, а останалите успешно се реализират на пазара на труда.

В преподаването по отделните предмети за постигане на добрите резултати се използват различни иновативни методи, както и разнообразни форми на проверка и оценка съобразени с изискванията по отделните предмети. Успешно се представят на ДЗИ както и държавните изпити за професионална подготовка.

Учениците имат изградени умения за работа в екип, активно се включват в предлаганите извънкласни форми. Участват активно в различни училищни, регионални и национални конкурси и състезания, където заемат призови места.

Като недостатък комисията отбеляза неучастието на учениците в олимпиади, както от общообразователна подготовка, така и от професионална подготовка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.4. Област Училищно партньорство

Критерий: „Партньорство между преките участници в училищното образование”

Въз основа на посочените в таблиците  данни могат да се направят следните изводи:

По отношение на създадените методични обединения преобладава положителен отговор, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Партньорство между преките участници в училищното образование” съответства на 1 точка.

 1. По отношение на създадени условия за подкрепа на млади учители преобладава положителен отговор, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Партньорство между преките участници в училищното образование” съответства на 0,50 точки.
 2. По отношение на включване на учителите в управлението на промените в училище преобладава положителен отговор, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Партньорство между преките участници в училищното образование” съответства на 1 точка.
 3. По отношение на партньорство на училищното ръководство с методическите обединения, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление преобладава положителен отговор, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Партньорство между преките участници в училищното образование” съответства на 1 точка.
 4. По отношение на средна посещаемост на родители на родителска среща преобладава положителен отговор, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Партньорство между преките участници в училищното образование” съответства на 0,50 точки.
 5. По отношение на удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси преобладава положителен отговор, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Партньорство между преките участници в училищното образование” съответства  на 1 точка.
 6. По отношение на участие на родителите в извънкласни дейности преобладава отговор „не знам”, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Партньорство между преките участници в училищното образование” съответства на 0,50 точки.
 7. По отношение на осигурен достъп на родителите до учебната документация по изучаваните професии преобладава положителен отговор, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Партньорство между преките участници в училищното образование” съответства 0,50 точки.
 8. По отношение на дейност на училищното настоятелство преобладава положителен отговор, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Партньорство между преките участници в училищното образование” съответства на 1 точка.

 

Общ брой точки 7 от 7,50 възможни. Това е показател, че е  налице партньорство между отделните структури на гимназията, методическите обединения, ръководството на училището, училищното настоятелство, ученическото самоуправление и родителите.  Създадени са условия учителите и родителите да се включват в управление на промените в професионалната гимназия, но трябва да се мотивират родителите чрез училищното настоятелство да участват по активно в дейността на гимназията.

 

Критерий: „Външно партньорство”

Въз основа на посочените резултати от анкетиране на работодателите могат да се направят следните изводи:

1. По отношение на взаимодействие с институциите в системата на народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление ръководството на гимназията комуникира и търси съдействието на експертите от РИО, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление. Според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Външно партньорство” съответства на 0,50 точки.

 

2. По отношение на взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на ЗД „Полиция“ Има положителни резултати за децата от съвместната работа, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Външно партньорство” съответства на 0,50 точки.

3. По отношение на взаимодействие с местната  общественост гимназията участва активно в събития, организирани от общността и според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Външно партньорство” съответства на 0,50 точки.

 

4. По отношение на относителен дял в % на учениците, провели практическото си обучение на  реални работни места при работодател учебната практика се провежда в гимназията, а за провеждане на производствената практика са осигурени работни места в реална работна среда за 50% от учениците и според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Външно партньорство” съответства на 1 точка от 1,5 възможни.

 

5. По отношение на относителен дял в % на курсистите (обучаваните възрастни), провели практическото си обучение на реални работни места при работодател няма договори с работодатели. Практическите занятия се провеждат само в гимназията. Според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Външно партньорство” съответства на 0 точки от 1,5 възможни.

6. По отношение на степен на съответствие между професионално-квалификационната структура на завършващите ПОО и потребностите от работна сила по професии и специалности на регионално равнище професиите, изучавани в училище над 40 % от учениците/курсистите могат да намерят работа по професията си в региона, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Външно партньорство” съответства на 1 точка.

7. По отношение на сътрудничество със социални партньори при разработване на  концепции, вътрешно – нормативни документи, предложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти,модернизиране на материалната база на гимназията си сътрудничи със социалните партньори във връзка с провеждането на държавните квалификационни изпити и за уреждане на работни места в реална работна среда, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Външно партньорство” съответства на 0,30 точки от 0,50 възможни.

 

8. По отношение на участие на работодатели при определянето на план-приема в гимназията план-приемът се обсъжда с партньорските стопански  организации и местните браншови работодателски организации по всички включени в приема професии, което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Външно партньорство” съответства на 0,40 точки от възможни 0,50 .

 

9. По отношение на относителен дял (в процент) на проведените ДКИ с участието на  социалните партньори спрямо общия брой проведени изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната година социалните партньори се отзовават на поканите на гимназията и участват в до 30 % от ДКИ , което според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Външно партньорство” съответства на 0,30 точки от възможни 0,50 .

 

10. По отношение на удовлетвореност на училищните партньори (спонсори, работодатели, браншови организации и др.) по конкретни въпроси- проучвания чрез анкети, интервюта и др.проведени са анкети с до 60 % от представители на училищните партньори. Над 50 % от анкетираните са удовлетворени от партньорството и дейността на гимназията. Според таблицата за оценяване на постиженията в областта на  „Училищно партньорство”, по критерий: „Външно партньорство” съответства на 0,40 точки от 0,50 възможни.

 

Общ брой точки са 4,90 от 7,50 възможни.

Анализът показва, че въпреки икономическата криза в страната и региона работодателите развиват своята дейност и се нуждаят от специалисти. Голяма част от анкетираните смятат, че сме постигнали високо качество на професионално образование. Базирайки се на анализа на резултатите от анкетиране на работодателите, може да се направи извод, че нашите възпитаници добре се котират на пазара на труда. Необходимо е практическите занятия в по-голямата си част да не се провеждат в гимназията, а на реални работни места при работодател за да се осигури по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.