Конкурс за заемане на длъжността „главен учител”

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „главен учител”

в  Професионална гимназия по селско стопанство – гр.Чирпан

ПРОЦЕДУРА

за обявяване и провеждане на конкурс за заемане на длъжността „главен учител”

Съгласно чл.147 от ППЗНП , във връзка с Кариерното развитие на педагогическия персонал

(ПМС № 254 от 26.10. 2009 г.) и  Правила за заемане на длъжността „Главен учител“ от ПГСС, гр.Чирпан

1. Изработване на обявление за конкурса:

 • Наименование на училището, мястото и характера на работата, изискванията  за длъжността
 • Начина на провеждане на конкурса
 • Необходимите документи, мястото и срока за подаването им.

Срок: 29.08.2013 г. Комисия:  Е.Рашева; Цв.Ангелова; Ив.Станчев

2. Обявяване на конкурса:

 • На информационното табло
 • В официалния сайт на училището

Срок: 29.08.2013 г. Комисия: Е.Рашева; Цв.Ангелова; Ив.Станчев

3. Изработване на характеристика на конкурсната длъжност и предоставяне на кандидатите, за да се запознаят предварително с нея.

Срок: 29.08.2013 г. Комисия: Е.Рашева; Цв.Ангелова; Ив.Станчев

4. Подаване на документи за участие в конкурса – 29.08-12.09.2013г. в стая 210 , учебен корпус на ПГСС, гр.Чирпан.

5. Заседание на комисията за допускане на кандидатите до конкурс, назначена от директора.

Срок: 12.09.2013 г. Комисия: Е.Рашева; Цв.Ангелова; Ив.Станчев

6. Писмени съобщения до недопуснатите кандидати за съображенията за отказа.

Срок: 12.09.2013 г. Комисия: Е.Рашева; Цв.Ангелова; Ив.Станчев

7. Възражение на недопуснатите кандидати пред директора на училището, обявил конкурса.

Срок:до 13 часа на 13.09.2013 г. Комисия: Е.Рашева; Цв.Ангелова; Ив.Станчев

8. Директорът на училището решава окончателно въпроса за недопуснатите кандидати.

Срок: до 15 часа на 13.09.2013 г.

9.Съобщаване на датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

Чрез обявлението: Комисия: Е.Рашева; Цв.Ангелова; Ив.Станчев

10. Провеждане на конкурса от комисия, назначена от директора на училището, която:

 • Оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността
 • Класира само успешно издържалите конкурса.
 • Съставя протокол за проведения конкурс.

Срок: 13.09.2013 г.

11. Съобщаване на резултата от конкурса на участвалите в него учители.

Срок: 13.09.2013 г. отг. Директорът

12. Възникване на трудовото правоотношение с учителите, които са класирани – от 16.09.2013г.

 

Обявление за конкурса за назначаване на „главен учител“

ПГСС-ГР. ЧИРПАН обявява място за длъжността „главен учител“

Характер на работата:

Главният учител в училището:

1.      Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподава.

2.      Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците.

3.      Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците на които преподава.

4.      Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците на които преподава.

5.      Планира и координира квалификационно-методическата дейност на учителите от ресорното методическо обединение.

6.      Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външното оценяване.

7.      Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания( ДЗИ).

8.      Консултира лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците.

9.      Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие.

10.  Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците.

11.  Организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището.

12.  Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището.

13.  Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището, упоменати в длъжностната характеристика.

 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността:

 • висше образование, образователно квалификационна степен „магистър”
 • не по-малко от 10 години учителски стаж.
 • работното време на учителя, заемащ длъжността е 8 (осем) часа.

 

ІІІ.Начин за провеждане на конкурса:чрез събеседване

 

ІV.Необходими документи, място и срокове за подаване:

 

Кандидатите подават заявление до Директора на ПГСС, гр.Чирпан в срок до 12.09.2013 г. в стая № 212  и прилагат следните документи:

– Диплом за завършено образование;

– Копие от трудова книжка за удостоверяване на професионалния опит;

– Автобиография;

– Документ, удостоверяващ степента на компютърните умения;

-Документи, удостоверяващи допълнителна квалификация на кандидата;

– Мотивационно писмо.

 

V.Дата, час и място на провеждане на конкурса

Конкурсът ще се проведе на 13.09. 2013г. в стая № 216, ІІ етаж на учебния корпус на ПГСС, гр.Чирпан от 15.30 часа.

 

 

 

Длъжностна характеристика

 ГЛАВЕН УЧИТЕЛ – ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ,

І.Длъжностни задължения.

Характеристика на изпълняваната работа:

Главният учител в училището:

1.      Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподава.

2.      Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците.

3.      Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците, на които преподава.

4.      Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподава.

5.      Планира и координира квалификационно-методическата дейност на учителите от ресорното методическо обединение.

6.      Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външното оценяване.

7.      Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания.

8.      Консултира лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците.

9.      Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие.

10.  Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците.

11.  Организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището.

12.  Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището.

13.  Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

На лицата, заемащи длъжността „главен учител“ в училище, може да се възлагат задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, часове по свободноизбираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите „учител“ и „старши учител“.

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността:

 • висше образование, образователно квалификационна степен „магистър”;
 • не-помалко от 10 години учителски стаж.

ІІІ. Отговорности:

 • Изготвя годишен план за работата си.
 • Координира и контролира изпълнението на дейностите по организирането и провеждането на външното оценяване и олимпиадите.
 • Контролира квалификационната и методическата дейност на учителите от ресорното методическо обединение.
 • Отговаря за електронното въвеждане на данните от външното оценяване в специализираните сайтове на МОМН.
 • Класифицира и обработва документите от проведените олимпиади и външни оценявания и ги предава за съхранение на ПДУД.
 • Изготвя писмени срочни и годишни отчети за извършената дейност.

ІV. Организационно управленски връзки и взаимоотношения с останалия персонал.

Съгласува цялостната си дейност с директора на училището, помощник директора по учебната дейност и помощник директора по учебно-производствената дейност. Делегират му се  права за осъществяване на ръководните и организационни дейности, описани в раздел І от настоящата длъжностна характеристика.

V. Други специфични изисквания:

            Работното място на главния учител във времето, когато не е зает с преподавателска работа е учителската стая или методическата стая, където провежда консултации учителите, подготвя анализи, отчети, справки.

Работното време на учителя, заемащ длъжността е 8 (осем) часа.

Дата:…………………..

 

Запознат с длъжностната характеристика:………………………………………………………………

 

Подпис: