ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. ЧИРПАН

към 30.06.2013 год.

 

І. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА

БЮДЖЕТА.

ПГСС гр.Чирпан е с първостепенен разпоредител Министерството на земеделието и храните и има уточнен и утвърден бюджет за 2013г., както следва :

§ 01-00 „Заплати и възн.на персонала….”      – 397 699 лв

§ 05-00 „Зад.осигурителни вноски от раб.”   –   82 672 лв

§ 10-00 „Издръжка”                                          –   66 852 лв

Общо ведомствени разходи:               – 547 223 лв

Администрирани разходи:

§ 40-00 „Стипендии”                                         –  22 172 лв

Преходен остатък                                            – 125 102 лв

Направени са следните корекции по бюджета, отразени по следните параграфи:

  • § 10-00 „Издръжка”   – 47 219 лв

 

За периода 01.01.2013г.-30.06.2013г. приходите постъпили по бюджета на гимназията са:

1. §24-04„Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”        10 502 лв

2. §24-05„Приходи от наеми на имущество”                                                    4 104 лв

3. §45-01„Помощи,дарения и др.безв.получ.от страната”                               1 750 лв

4. §36-00”Др.неданъчни приходи” – продажба на желязо                                1 755 лв

5. §37-02„Др.неданъчни приходи”(внесен данък в/у приходите)                      -792 лв

6. § 46-10 „Текущи дарения….” в „RA” от ДФ „Земеделие”                          17 556 лв.

ІІ. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА

БЮДЖЕТА.

            Изпълнението на разходите по икономически елементи към 30.06.2013г. е както следва:

І. Дейност 326 – Професионални училища и професионални паралелки към среднообщо образователно училище

Параграфи

Наименования на параграфите

По бюджет-уточнен план

По отчет

§ 01-01  „Заплати и възн. на персонала, нает по трудови правоотношения” 397 699

165 625

§ 02-00

§§02-02

§§02-05

§§02-08

§§02-09

 „Други възнаграждения и плащания” : в т.ч.за

– за персонала по извънтрудови правоотношения

– представително облекло на педаг.п-л за 2013г.

– обезщетения на персонала с характер на възнагр.

– други плащания -болнични за сметка на работод.

          0

16 010

1 7001

8 475

4 791

1 044

§ 05-00

§§05-51

§§05-52

§§05-60

§§05-80

 „Задължителни осигурителни вноски от работ.”

– ДОО

– УПФ

– Здравно осигуряване

– ДЗПО

   82 672

44 135

11 742

19 633

7 162

35 817

18 555

5 551

8 556

3 155

§ 10-00

§§10-11

§§10-12

§§10-13

§§10-14

§§10-15

§§10-16

§§10-20

§§10-30

§§10-40

§§10-51

§§10-62

§§10-91

§§10-92

 „ Издръжка”:в т.ч.

– „Храна”

-„Медикаменти”

-„Постелен инвентар и облекло”

-„Учебни материали”

-„Материали”

-„Вода, горива и ел.енергия”

-„Разходи за външни услуги”

-„Текущ ремонт”

-„Платени данъци,мита и такси”

-„Командировки в страната”

-„Разходи за застраховки”

-„Др.разходи за СБКО”

-„Разходи за глоби,неустойки,наказателни лихви”

   203 423

96 180

572

30

-193

538

35 558

14 803

14 262

5 970

-1

732

117

8 851

14 941

§ 40-00  „ Стипендии”    22 172

5 932

§ 46-00 ”Разх.за членски внос в нетърговски организации и дейности”  

60

  Общо разходи: 705 966

319 624

 

ІІ. Дейност 388 – Международни програми и споразумения,дарения и помощи от чужбина

Параграфи

Наименования на параграфите

Бюджет-уточнен план

Отчет

§ 02-00

§§02-02

 

 „Други възнаграждения и плащания” : в т.ч.за

– за персонала по извънтрудови правоотношения

 

          0

1

1

§ 10-00

§§10-20

§§10-52

§§10-69

 

 „ Издръжка”:в т.ч.

-„Разходи за външни услуги”

”-„Краткосрочни командировки в чужбина”

-„Други финансови услуги”

 

   35 750

79 238

13 753

65 473

12

  Общо разходи:    35 750

79 239

 

ІІІ.Дейност 532 – Програми за временна заетост

Параграфи

Наименования на параграфите

Бюджет-уточнен план

Отчет

§ 02-00

§§02-01

 

 „Други възнаграждения и плащания” : в т.ч.за

– за нещатен персонал нает по трудови правоотн.

 

          0

3 514

3 514

§ 05-00

§§05-51

§§05-60

§§05-80

 „Задължителни осигурителни вноски отработ.”

– ДОО

– Здравно осигуряване

– ДЗПО

628

435

169

24

  Общо разходи:  

4 142

 

ІІ. ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА:

  1. По § 61-01 „Получени трансфери” по проект Леонардо да Винчи – 21 210,41 лв.
  2. По § 61-01 „Получени трансфери” – ДЗИ                                                 133,00 лв
  3. По § 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за заетост”              –   4 141,49 лв

 

 

 

Таня Тотева                                                                                                          М.Козарева

Директор на ПГСС                                                                                              гл.счетоводител