УЧАСТИЕ НА ПГСС ГР.ЧИРПАН В ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

logo-usp

Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Настоящата схема е разделена на два проекта:
Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”;
Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.

Компонент 1 „Ученически практики” обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение. За успешно завършено се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. Всеки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда.

Наставници на учениците са работници и служители от предприятията, предоставили места за провеждането на практиката на учениците. Наставниците участват в изработването на програми и методика за проверка на резултатите на учениците в сътрудничество с наблюдаващите учители.

Целите   на проекта „Ученически практики са :

• да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии и студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
• да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
• да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
• да увеличи стимулите на учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
• да стимулира нарастването на броя на учениците, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
• да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
• да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

В проекта „Ученически практики“ от ПГСС гр.Чирпан участват 29 ученика от 12 клас: 9 от специалност „Малък и среден бизнес“, 11 от специалност “Механизация на селското стопанство“, 9 от специалност „Растителна защита и агрохимия“. За осъществяването на практиката са сключени договори със следните работодатели:

–         Община Чирпан;

–         ЗК “Нов живот“ гр.Чирпан;

–         ЗК „Съгласие“ с.Зетьово;

–         Агрозлатекс ООД  гр. Стара Загора;

–         ЕТ „КОРЕЛИ-Т-Петър Трендафилов“ гр. Чирпан;

–         Иван Матев 2009 ЕООД гр. Чирпан;

–         ЕТ „Лиляна Велева – Лилис“ гр.Чирпан;

–         НОВИКО НОРД ЕООД;

–         Нева агро ЕООД гр. Чирпан;

–         ЕТ „Емил Кушев-Шерпа ЕР“ гр.Чирпан;

–         ЕТ „Дориса -5 Дора Петкова“ гр.Чирпан;

–         Стрейтс ООД гр. Чирпан;

–         БОРИСОВА ЕООД гр.Чирпан.

Всяко предприятие е определило наставник на учениците, провеждащи практиката си в него.     От страна на училището за всяка от специалностите е определен наблюдаващ учител  който да следи за изпълнението на предвидената програма за обучение. За професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“ наблюдаващ учител е Цветелина Ангелова

/ преподавател по икономически дисциплини/, за професия „Монтьор на селскостопанска техника“, специалност “Механизация на селското стопанство“ – инж. Стефан Стайков / преподавател по технически дисциплини/,за професия“Техник- растениевъд“, специалност „Растителна защита и агрохимия“ – Надка Петкова/ преподавател по растениевъдство, растителна защита и агрохимия/.

Консултант за избора на практика от страна на училището е Емилия Рашева – помощник – директор по учебно- производствената дейност.