ПГСС – най-добри в реализирането на проекти

1. 2002-2005  Европейска интеграция в обучението на преподаватели от земеделските училища/програма „Сократес-Комениус”/;

2. 2004-2005  Прилагане на европейските стандарти при организация, управление и дейности в малка ферма/ програма „Леонардо да Винчи”/

3. 2006-2007  Производство, преработка и реализация на продукция в биологичното земеделие/ програма „Леонардо да Винчи”/

4. 2006-2007  Устойчиво управление на земите/програма на ООН за развитие,финансирана от Глобалния екологичен фонд/

5. 2007-2008  Европейски системи за професионално обучение и обмяна на опит между учители от земеделските училища /програма „Леонардо да Винчи”/

6. 2007-2008 Прилагане на модерни компютърни технологии за развитие на мениджърски умения в селското стопанство /програма „Леонардо да Винчи”/

7. 2009-2010   Развитие на професионални, педагогически и културни умения и компетенции, използвайки европейския опит в селския туризъм/програма „Леонардо да Винчи”/

8. 2009-2010 Усвояване и трансфериране на европейския опит в селския туризъм/програма „Леонардо да Винчи”/

9. 2010-2011 „Използване на европейския опит при реализация на собствена земеделска продукция чрез селски туризъм“

10. 2011- „Формиране на европейско мислене чрез прилагане на придобитите знания и умения в областта на селския туризъм и земеделието“

11. 2012-Биологичното земеделие и селският туризъм-път към дълголетие“

Международен фонд Козлодуй-проект за енергийна ефективност на сградата на ПГСС

12. 2012Проект “NELLII”

13. Проект „Ученически и студентски практики“ № BG051PO001-3.3.07, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд, Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”.

14. Програма за развитие на селските райони, Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“, проект “Подобряване конкурентоспособността и ефективността в земеделието чрез нови знания и умения“.

15. Програма за развитие на селските райони, Мярка 323„Опазване и подобряване на селското наследство“, проект „Спортът за една по-чиста планета“

16. Национална програма „Енергоефективно саниране на училищни сгради”

17. Национална програма „Училището-територия на учениците”

18. Национална програма „ Модернизиране на материалната база в училище”

19. Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”

20. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Без свободен час” и мярка „Изплащане обезщетения на персонала”

21. Национална програма „ИКТ в училище”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”-„Заедно можем повече”

22. ПМС 129 за подпомагане физическото възпитание и спорта в училище

23. НП „Диференцирано заплащане“ ІІ стълб „Въвеждане на система за определяне на ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическите кадри