З март 2021год.- участие на представители на ПГСС гр. Чирпан в общоградското честване на националния празник