Дейности по проект „Иновативно училище“ УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС СЛЕДВАТ БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ

Традициите са онези ценности, умения и практики, които всяко общество съхранява във времето, придавайки ги от поколение на поколение.

Храната е етничен белег, един от факторите за социално общуване на хората, а начинът на хранене е свързан с културата и бита на семейството.

Храната и храненето на българите се явяват важен дял от материалната култура, с помощта на който се изясняват редица етнографски, исторически и социални процеси.

На 22.02.2021 год. учениците от XIA клас, специалност „Селски туризъм“, приготвиха и представиха ястия от Тракийската фолклорна област пред ръководството на училището и своите преподаватели.

В края на учебната година учениците от XIА клас в часовете по „Специализиран софтуер“ ще изготвят електронен продукт от всички мултимедийни презентации, разработени в часовете по професионална подготовка.