Доклад за бюджет 2013 година

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. ЧИРПАН

към 31.03.2013 год.

 

І. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА

БЮДЖЕТА.

ПГСС гр.Чирпан е с първостепенен разпоредител Министерството на земеделието и храните и има уточнен и утвърден бюджет за 2013г., както следва :

§ 01-00 „Заплати и възн.на персонала….”      – 397 699 лв

§ 05-00 „Зад.осигурителни вноски от раб.”   –   82 672 лв

§ 10-00 „Издръжка”                                          –   66 852 лв

Общо ведомствени разходи:               – 547 223 лв

Администрирани разходи:

§ 40-00 „Стипендии”                                         –  22 172 лв

Преходен остатък – 125 102 лв

 

За периода 01.01.2013г.-31.03.2013г. приходите постъпили по бюджета на гимназията са в размер на  8 877 лв.:

1. §24-04„Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”          5 146 лв

2. §24-05„Приходи от наеми на имущество”                                                      1 368 лв

3. §45-01„Помощи,дарения и др.безв.получ.от страната”                                 1 400 лв

4. §36-00”Др.неданъчни приходи” – продажба на желязо                                 1 755 лв

5. §37-02„Др.неданъчни приходи”(внесен данък в/у приходите)                      -792 лв

Приходите от дарения са от проведена благотворителна дегустационна вечер . В края на първото тримесечие са усвоени 97,09 лв.

 

ІІ. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА

БЮДЖЕТА.

            Изпълнението на разходите по икономически елементи към 31.03.2013г. е както следва:

Параграфи

Дейности

По бюджет

По отчет

§ 01-00  „Заплати и възн. на персонала, нает по трудови прав.” 397 699

78 695

§ 02-00

§§02-01

§§02-02

§§02-05

§§02-09

 „Други възнаграждения и плащания” : в т.ч.за

– нещатен персонал от Бюро по труда

–  гражд.дог.по програма „Ленардо да Винчи”

– представително облекло на педаг.п-л за 2013г.

– други плащания -болнични за сметка на работод.

          0

9 565

591

1

8 475

497

§ 05-00

§§05-51

§§05-52

§§05-60

§§05-80

 „Задължителни осигурителни вноски от работ.”

– ДОО

– УПФ

– Здравно осигуряване

– ДЗПО

   82 672

17 074

8886

2628

4087

1473

§ 10-00

§§10-11

§§10-12

§§10-14

§§10-15

§§10-16

§§10-20

§§10-40

§§10-51

§§10-52

 „ Издръжка”:в т.ч.

– „Храна”

-„Медикаменти”

-„Учебни материали”

-„Материали”

-„Вода, горива и ел.енергия”

-„Разходи за външни услуги”

-„Платени данъци,мита и такси”

-„Командировки в страната”

-„Командировки в чужбина”- „Ленардо да Винчи”

   66 852

50 471

114

30

98

18207

10278

6611

1696

380

13057

§ 40-00  „ Стипендии”    22 172

822

§ 46-00 ”Разх.за членски внос в нетърговски организации и дейности”  

60

 

Считано от 01.01.2013г. са увеличени индивидуалните основни работни заплати на персонала в ПГСС, съобразно повишението на ЕРС и утвърдения бюджет на училището средно с 9,21 %. Планирането и разходването на средствата за работна заплата са съобразени с вътрешните правила за работна заплата в училището.

 

ІІ. ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА:

1. По § 61-01 „Получени трансфери” по проект Леонардо да Винчи – 21 210,41 лв.

2. По § 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за заетост”              –   1 063,53 лв

3. По § 46-10 „Текущи дарения….” в „RA” от ДФ „Земеделие”          –  17 017,94 лв.

 

Към 31.03.2013г. ПГСС-Чирпан има задължения  за 7204 лв, които са текущи- ел.енергия, материали, хранителни продукти и вземания за 4141 лв.

 

ПГСС гр.Чирпан няма просрочени вземания и задължения, не са правени вътрешнокомпесационни промени по параграфите на бюджета.

 

 

На общо събрание проведено съгласно протокол №2/09. 04. 2013 год. на

училищния колектив е прочетена информацията за изпълнението на

делигирания бюджет за първото тримесечие на 2013 год. Информацията е

предоставена и на училищното настоятелство на 09.04. 2013 г и ще бъде качена на сайта на ПГСС гр.Чирпан до 17.04.2013г.