ПРОВЕЖДАНЕ НА КРЪГЛА МАСА В ПГСС

На 18.12.2019г. в ПГСС, гр. Чирпан се проведе  кръгла маса за обсъждане  на държавния-план прием за учебната 2020/2021 година  и проблемите, свързани с реализацията на учениците.

На форума присъстваха: заместник-кметът   на община Чирпан, г-жа  Кривошапкова; председателят  на Общински съвет  г-н Станчев; Началник отдел „ Образование, спорт, култура“  в Община Братя Даскалови г-жа Колева, директорът на ТД „ Бюро по труда“ г-н  Филов; старши експерт- г-н Танев директорите  на ОУ „Васил Левски“ г-н Пенев,  ОУ „ СВ.св.  Кирил и Методий“ г-жа Ходжева,  ОУ „ Кирил и Методий“, с. Свобода г-жа Славчева и работодатели-партньори на професионалната гимназия.

На срещата г-жа Тотева –директор на ПГСС, представи презентация за:

  • Състоянието на пазара на труда в България и региона;
  • Реализирания прием в ПГСС за последните три години;
  • Мотивите на педагогическата колегия за обявяване на прием по нова професия „ Техник на транспортна техника“, специалност „ Автотранспортна техника“;
  • Новия план прием по професии и специалности за учебната 2020/ 2021;
  • Основните стъпки на работодателите, желаещи да приемат ученици в дуална форма на обучение;
  • Реализацията на завършилите ученици през 2018 и 2019г.;
  • Основните трудности , проблеми и предизвикателства, пред които е изправен колективът на училището.

Подробно бяха  обсъдени  въпросите свързани с реализацията на учениците, предложения план-прием и перспективите на новата професия, мотивирането  на учениците да работят  или учат по избраната от тях професия и новите предизвикателства пред българското училище.