ОТКРИТ УРОК ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

По инициатива на методическото обединение на природо-математическите дисциплини в Професионална гимназия по селско стопанство се проведе открит урок по Биология и здравно образование, с ученици от IXА клас и преподавател г-жа София Генова – главен учител по биология и здравно образование.

Гости на урока бяха ръководството и учители от гимназията. Представеният урок бе на тема: „Структури и процеси в клетката“. Използвани бяха иновативни методи за затвърждаване и надграждане на знанията.

Целта на урока бе да се обобщят знания и да се преоткрие  връзката между: типове клетки – клетъчни органели – процеси протичащи в тях – значение; клетъчни процеси и тяхната взаимна свързаност и съподчиненост в общия метаболизъм.

В хода на урока бяха използвани следните учебни ресурси: текстове и задачи от електронния учебник, обобщителен тест от платформата „Уча се“, работен лист със задачи от отворен тип.

Мултимедийното оборудване в кабинета позволи по иновативен начин да се обобщят знания за основни типове клетки, клетъчните структури и тяхната роля в общия метаболизъм. Чрез работа по анимирани задачи от електронната платформа, учениците показаха умения да разпознават универсални и специфични клетъчни органели в различните типове клетки.

Урочната работа продължи по работен лист, изготвен специално за урока. Интерес предизвикаха нестандартните задачи за работа в екип, изискващи попълване на интелектуална карта за „процеси в клетката“,  решаване на кръстословица,  коригиране на грешки в схема за клетъчния катаболизъм. Работата на учениците бе съпоставена, обобщена и анализирана.

В края на урока бяха обобщени знания и умения за характеризиране на генетичните процеси в клетките. Същността, механизма и значението им се обобщиха, чрез дискусия, мозъчна атака и динамични схеми.

Учениците проявиха активност и показаха знания и компетенции при справяне с различни по вид задачи и учебни ресурси, в урочната работа по Биология и здравно образование.