Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Длъжностно лице (служител), отговарящо за разглеждането на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН в ПГСС гр. Чирпан съгласно заповед РД 11-686/03.05.2023г.:

Росица Райкова – педагогически съветник

тел.: 0888013334

Адрес: гр. Чирпан  6200

обл. Стара Загора

ул. “Георги Димитров” №78

email: signalipgss@abv.bg