Прием 2017 – 2018

Заповед за реализиран държавен план-прием в 8 клас за учебната 2017-2018 година


Важно!

За прием през 2017-2018 година документи се приемат всеки работен ден от 7:30 до 16:00 часа в кабинет № 209 на ПГСС.


Заповед за план-прием за учебната 2017-2018 година

Заповед РД 09 №1638 от 19.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката

Заповед №154 от 22.03.2017 г. на Началника на РУО Стара Загора

Заповед № 155 от 22.03.2017 г. на Началника на РУО Стара Загора


 

План-прием по професии и специалности след завършен VІІ и VІІI клас

График на дейностите по прием 2017-2018 година


Училищния план-прием за предстоящата учебна 2017/2018 година по професии и специалности в Професионална гимназия по селско стопанство, гр.Чирпан, както следва:
 1. План-прием по професии и специалности след завършен VІІ клас
  Профил/професия (специалност от професия) Форма на обучение Срок на обучение Брой паралелки Брой ученици Начин на балообразуване
  Изпити Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
  Чрез тест първи предмет втори предмет
  БЕЛ М
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  код 621080,        професия: „Монтьор на селскостопанска техника“

  код 6210801,    специалност: Механизация на селското стопанство

  дневна 5 1 26 2*БЕЛ 2*М Г Х
  код 812010,     професия: „Организатор на туристическа агентска дейност“

  код 8120102,    специалност: „Селски туризъм“

  дневна 5 1 26 2*БЕЛ 2*М Г Х
  код 621030,   професия: „Растениевъд“

  код 6210308,    специалност: „Растителна защита“

  дневна 5 1 26 2*БЕЛ 2*М Б Х
  код 345050,   професия: „Сътрудник в малък и среден бизнес“

  код 3450501,    специалност: „Малък и среден бизнес“

  дневна 5 0.5 13 2*БЕЛ 2*М Г М
  код 521030,  професия: „Машинен оператор“

  код 5210301,    специалност: „Металорежещи машини“

  дневна 5 0.5 13 2*БЕЛ 2*М Ф М
  Общо за училището: 4 104
 2. План-прием по професии и специалности след завършен VIII клас
  Профил/професия (специалност от професия) Брой паралелки Брой ученици Форма на обучение Срок на обучение Балообразуващи предмети
  първи предмет втори предмет трети предмет
  код 621070, професия: „Техник на селскостопанска техника“,

  код 6210701, специалност: „Механизация на селското стопанство“

  1 26 дневна 4 М*3 Ф БЕЛ
  код 811060, професия: „Ресторантьор“,                      

  код 8110602, специалност:   „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“

  1 26 дневна 4 Б*3 Х БЕЛ
  код 621030, професия: „Растениевъд“,

  код 6210308, специалност:   „Растителна защита“

  1 26 дневна 4 Б*3 Х БЕЛ
  код 345050, професия: „Сътрудник в малък и среден бизнес“,                     

  код 3450501, специалност:   „Малък и среден бизнес“

  0.5 13 дневна 4 М*3 Г БЕЛ
  код 521030, професия: „Машинен оператор“,                     

  код 5210301, специалност:   „Металорежещи машини“

  0.5 13 дневна 4 М*3 Ф БЕЛ
  код 621030, професия: „Растениевъд“,                   

   код 6210304, специалност:   „Трайни насаждения“

  1 35 задочна 4 Б*3 Х БЕЛ
  Общо за училището: 5 139

 ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

I.Работно време на комисията по приема

8:00 часа – 17:00 часа

II. Дейности и срокове

 • След завършен VII клас
Вид дейност Срок
1 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ПИСМЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕТО ИМ ДО УЧАСТИЕ В ПРИЕМА. 16.06. – 22.06.2017 г.

гр. Стара Загора или електронно на съответния сайт

2 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. до  27.06.2017 г. вкл.
3 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 28 – 30.06.2017 г. вкл.

ПГСС гр. Чирпан

4 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. до 04.07.2017 г. вкл.
5 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 05 – 07.07.2017 г. вкл.

ПГСС гр. Чирпан

6 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 10.07.2017 г.
7 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 11 – 13.07.2017 г. вкл.

гр. Стара Загора или електронно на съответния сайт

8 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. до 17.07.2017 г. вкл.
9 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 18 – 19.07.2017 г. вкл.

ПГСС гр. Чирпан

10 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 21.07.2017 г.
11 ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ. определя се от директора до 04.09.2017 г. вкл.

ПГСС гр. Чирпан

12 УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ. до 14.09.2017 г. вкл.
 • След завършен VIII клас

Подаване на документи, обявяване на списъци и записване  на учениците след завършен VIII клас се извършва в ПГСС гр. Чирпан

Вид дейност Срок
1 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 03 – 05.07.2017 г. вкл.
2 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. до 06.07.2017 г. вкл.
3 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 07.07.2017 г.
4 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 10.07.2017 г.
5 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 11.07.2017 г.
6 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. до 13.07.2017 г. вкл.
7 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 14.07.2017 г.
8 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. до 18.07.2017 г. вкл.
9 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 19.07.2017 г.
10 ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 20.07.2017 г.
11 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. 21.07.2017 г.
12 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. до 26.07.2017 г. вкл.
13 ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ. определя се от
директора до
04.09.2017 г. вкл.
14 УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ. до 14.09.2017 г. вкл.