Модернизиране на професионалното образование и обучение

ДНИ НА ОТКРИТИ ВРАТИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ

   От 12 до 13 март 2024г.  Професионална гимназия по селско стопанство в гр. Чирпан отвори врати за седмокласници и техните родители.  Целта беше да се представят професиите и специалности, по които ще се предлага обучение за учебната 2024/2025 година и е планирано мероприятие по Дейност 9   по  ПРОЕКТ № BG05SFPR001-3.001-0001-С01 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ , финансиран от Програма „Образование“2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Ученици от различни училища в града и региона се запознаха с предлаганите професии, изучаваните предмети по учебен план,  възможностите за бъдеща реализация, както и с богатата материално-техническа база на гимназията. Посетилите училището разгледаха  кабинети по общообразователна и професионална подготовка, компютърните кабинети, учебните лаборатории и работилници,  в които  ученици от ПГСС им демонстрираха  своите умения и проведоха беседи с тях. Най-любопитните се упражниха да кормуват  на училищния трактор, под наблюдението на учители.   

Проявен бе интерес към всички професии и специалности, по които ПГСС ще приеме бъдещите осмокласници:

  • професия: „Организатор интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“, с разширено изучаване на английски език;
  • професия: „Ресторантьор“, специалност: „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, с разширено изучаване на английски език;
  • професия: „Техник по транспортна техника“, специалност: „Автотранспортна техника“, с право за придобиване на безплатна кат. „В“;
  • професия: „Техник – растениевъд“, специалност: „Трайни насаждения“;
  • професия: „Растениевъд“, специалност: “Растителна защита“.

До края на учебната година са планирани и други дни на отворени врати в ПГСС  с изненади и нови демонстрации.