ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“

 

************************

От учебната 2019/2020 година, Професионална гимназия по селско стопанство, град Чирпан е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ. Същността на иновацията е прилагане на проектно – базирано обучение в учебните часове по: биология и здравно образование, информационни технологии, икономика и растениевъдство.
В края на месец ноември, учениците от Х клас подредиха изложба, с изработени от тях проекти, чрез проучване на теми, от учебно съдържание по изброените дисциплини.
Една от целите на проекта е изработените макети, презентации, свитъци, постери и други материали да се презентират по време на уроци за нови знания и за обобщаване и систематизиране на знанията, което ще повиши познавателната активност на учениците и ефективността от учебно-възпитателния процес.

 

************************

На 4 декември 2019 година, в Професионална гимназия по селско стопанство, град Чирпан се проведоха дейности, свързани с проект „Иновативно училище“:

– Открит урок по Биология и здравно образование, с преподавател г-жа София Генова – главен учител;

– Презентация на тема: „Проектно-базирано обучение – същност и приложение“, представена от г-жа Таня Тотева, директор на училището.

Гости на събитието бяха: г-жа Марияна Кривошапкова – зам. кмет на община Чирпан, г-н Трифон Йорданов – директор на СУ „П. К. Яворов“, г-н Киро Пенев – директор на ОУ „В. Левски“, г-жа Галина Маркова – директор на НУ „Св. Климент Охридски“, учители от училищата в града, г-жа Наталия Вълчанова – образователен медиатор в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и представител на родителите.

Изнесеният урок бе обобщителен, с елементи на проектно-базирано обучение, на тема: „Наследственост, изменчивост, размножаване и развитие на организмите“.

Учениците от XА клас, професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност „Селски туризъм“, представиха знания и умения при решаване на различни по вид задачи и презентиране на изготвени от тях проекти, по теми от учебното съдържание.

Последва представяне на презентация в конферентната зала на училището, след което директорът на Професионалната гимназия, г-жа Таня Тотева, прикани присъстващите към дискусия, относно наблюдавания урок и същността на проектно-базираното обучение. Споделиха се мнения и идеи. Всеки от присъстващите попълни анкетна карта за впечатления от наблюдавания открит урок.

Гостите имаха възможност да разгледат изложба с проекти на десетокласниците, подредена във фоайето на училището.