Участия в проекти

ПГСС – най-добри в реализирането на проекти

1. 2002-2005  Европейска интеграция в обучението на преподаватели от
земеделските училища/програма „Сократес-Комениус”/;
2. 2004-2005  Прилагане на европейските стандарти при организация, управление и дейности в малка ферма/ програма „Леонардо да Винчи”/
3. 2005 Проект за обзавеждане на лаборатория по химия, финансиран посолството на Федерална Република Германия.
4. 2006-2007  Производство, преработка и реализация на продукция в биологичното земеделие/ програма „Леонардо да Винчи”/
5. 2006-2007  Устойчиво управление на земите/програма на ООН за развитие,финансирана от Глобалния екологичен фонд/
6. 2007-2008  Европейски системи за професионално обучение и обмяна на опит между учители от земеделските училища /програма „Леонардо да Винчи”/
7. 2007-2008 Прилагане на модерни компютърни технологии за развитие на мениджърски умения в селското стопанство /програма „Леонардо да Винчи”/
8. 2009-2010   Развитие на професионални, педагогически и културни умения и компетенции, използвайки европейския опит в селския туризъм/програма „Леонардо да Винчи”/
9. 2009-2010 Усвояване и трансфериране на европейския опит в селския туризъм/програма „Леонардо да Винчи”/
10. 2010-2011 „Използване на европейския опит при реализация на собствена земеделска продукция чрез селски туризъм“
11. 2011- „Формиране на европейско мислене чрез прилагане на придобитите знания и умения в областта на селския туризъм и земеделието“
12. 2012-Биологичното земеделие и селският туризъм-път към дълголетие“ –Леонардо да Винчи“
13. Национална програма „Енергоефективно саниране на училищни сгради”- Международен фонд Козлодуй-проект за енергийна ефективност на сградата на ПГСС
14. Национална програма „Училището-територия на учениците”
15. Национална програма „ Модернизиране на материалната база в училище”
16. Национална програма „Училището-територия на учениците”
17. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Без свободен час” и мярка „Изплащане обезщетения на персонала” МАТРИЦА_без_свободен_час
18. Национална програма „ИКТ в училище”
19. ПМС 129 за подпомагане физическото възпитание и спорта в училище
20. НП „Диференцирано заплащане“ ІІ стълб „Въвеждане на система за определяне на ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическите кадри
21. Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”-„Заедно можем повече”
22. 2012Проект “NELLII”-инициативи и информация за ефективно учене през целия живот
23. 2103-2014 Проект „Ученически и студентски практики“ № BG051PO001-3.3.07, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд, Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”.
24. 2013-2014 Програма за развитие на селските райони, Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“, проект “Подобряване конкурентоспособността и ефективността в земеделието чрез нови знания и умения“.
25. 2013-2014 Програма за развитие на селските райони, Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“, проект „Спортът за една по-чиста планета“
26. 2013-2014 Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“.
27. 2013 Съвместен проект на МОМН И БРИТАНСКИ СЪВЕТ„Професионални  умения”- Оценка на качеството на професионалното образование.
28. 2013 Проект BG051PO001-4.3.03-0001“Нова възможност за моето бъдеще“/ОП „РЧР“/.
29.  2013 Проект BG051PO001-3.2.03“Управление за ефективно професионално образование“.
30.  2013 Проект BG051PO0001-3.2.05 „Усъвършенстване системата за инспектиране на образованието“.
31.2013-2014 „ Усъвършенстване на европейски методи за обучение в областта на земеделието и туризма, основани на партньорство с бизнеса“-програма „Леонардо да Винчи“
32.2013-2015„ Как климатичните промени се отразяват в нашия свят и какво ни очаква в бъдеще”- програма “Коменски“

33.2014-2015 проект „Предприемчиви и конкурентоспособни чрез иновации от стажуване в Германия“, програма Еразъм +

Национални проекти

 • Национална програма „Енергоефективно саниране на училищни сгради“
 • Национална програма „Училището – територия на учениците“
 • Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище“
 • Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“
 • Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ – мярка „Без свободен час“ и мярка „Изплащане обезщетения на персонала“
 • Национална програма „ИКТ в училище“
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Заедно можем повече“
 • Международен фонд „Козлодуй“ – Проект за енергийна ефективност на сградата на ПГСС

 

Международни проекти

 • „Европейска интеграция в обучението на преподаватели от земеделските училища“ 2002 – 05 г.2002 – 2005 програма „Сократес – Комениус“, проект „Европейска интеграция в обучението на преподаватели от земеделските училищa“
 • „Прилагане на европейските стандарти при организация, управление и дейности в малка ферма“  2004 – 05 г.
  2004 – 2005 програма „Леонардо да Винчи“, проект „Прилагане на европейските стандарти при организация, управление и дейности в малка ферма“, реализиран в Германия
 • „Производство, преработка и реализация на продукти от биологичното земеделие“ 2006 – 07 г.
 • 2006 – 2007 програма „Леонардо да Винчи“, проект „Производство, преработка и реализация на продукти от биологичното земеделие“, реализиран в Италия
 • „Устойчиво управление на земите“ 2006 – 07 г.
 • 2006 – 2007 програма на ООН за развитие, финансирана от Глобалния екологичен фонд, проект „Устойчиво управление на земите“
 • „Европейски системи за професионално обучение и обмяна на опит между учители от земеделските училища“ 2007 – 08 г.
 • 2007 – 2008 програма „Леонардо да Винчи“, проект „Европейски системи за професионално обучение и обмяна на опит между учители от земеделските училища“, реализиран в Испания
 • „Прилагане на модерни компютърни технологии за развитие на мениджърски умения в селското стопанство“ 2007 – 08 г.

  2007 – 2008 програма „Леонардо да Винчи“, проект „Прилагане на модерни компютърни технологии за развитие на мениджърски умения в селското стопанство“, реализиран в Германия
 • „Развитие на професионални, педагогически и културни умения и компетенции, използвайки европейския опит селския туризъм“ 2009 – 10 г.
 • 2009 – 2010 програма „Леонардо да Винчи“, проект „Развитие на професионални, педагогически и културни умения и компетенции, използвайки европейския опит селския туризъм“, реализиран в Италия
 • „Усвояване и трансфериране на европейския опит в селския туризъм“ 2009 – 10 г.
 • 2009 – 2010 програма „Леонардо да Винчи“, проект „Усвояване и трансфериране на европейския опит в селския туризъм“, реализиран в Испания
 • „Използване на европейския опит при реализиране на собствена земеделска продукция чрез селски туризъм“ 2010 – 11 г.
 • 2010 – 2011 програма „Леонардо да Винчи“, проект „Използване на европейския опит при реализиране на собствена земеделска продукция чрез селски туризъм“, реализиран в Италия
 • „Усъвършенстване на професионалните и педагогически умения и компетенции използвайки европейския опит в селския туризъм“ 2010 – 11 г.
 • 2010 – 2011 програма „Леонардо да Винчи“, проект „Усъвършенстване на професионалните и педагогически умения и компетенции използвайки европейския опит в селския туризъм“, реализиран в Испания
 • „Формиране на европейско мислене чрез прилагане на придобитите знания и умения в областта на селския туризъм и земеделието“ 2011 – 12 г.
 • 2011 – 2012 програма „Леонардо да Винчи“, проект „Формиране на европейско мислене чрез прилагане на придобитите знания и умения в областта на селския туризъм и земеделието“, който се реализира в Италия
 • „Биологичното земеделие и селския туризъм – път към дълголетие“ 2012 – 13 г.

  2012 – 2013 програма „Леонардо да Винчи“, проект „Биологичното земеделие и селския туризъм – път към дълголетие“, който ще се реализира в Милано – Италия

 

Проект „NELLII“

Проект NELLII – Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия животНа 10 и 11 ноември 2012 година, в град Стара Загора, се проведе Регионален фестивал на ученето през целия живот. Празниците бяха част от Проект NELLII – Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот. Този проект е разработка на МОМН и е покрепен от Европейската комисия, като в партньорство с други организации и медии има за цел да изгради мрежа от съвети в 28 града, които да обединят образователни, неправителствени, работодателски организации, общини и медии, за да направят ученето през целия живот по-достъпно и привлекателно за хората от всички възрасти. Проектът е и средство за реализиране приоритетите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието – „Образование и обучение 2020“.Един от градовете включен в задачите, които си поставя проектът е Стара Загора. Координатор по проекта е РИО Стара Загора, а парсонално – ст.експерт по обществени науки и гражданско образование – Мила Минева. В програмата на празниците бяха включени различни събития с цел популяризиране на тази идея.Професионална гимназия по селско стопанство имаше честта да бъде поканена за участие в Педагогически форум „Какво и как учим през целия си живот“, проведен на 10 ноември в голямата зала на регионална библиотека „Захарий Княжевски“- град Стара Загора, който беше открит от гл. експерт по обществени науки и гражданско образование – Мила Минева. Празникът включваше разнообразни прояви: отворени врати в образователни институции, семинари за кариерата, работилници по изкуства, спортни състезания, научни демонстрации и др. От образователните институции участваха три училища – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – град Стара Загора, Професионална гимназия по облекло и хранене – град Стара Загора и Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан.Трите училища имаха възможност да представят, пред аудитория от областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, своите постижения под формата на различни демонстрации и презентация. ПГСС, в лицето на 10-те ученици и преподавателите – г-жа Райкова, г-жа Нинова и г-жа Ницова, отново спечели овациите и поздравленията на всички посетители дошли на събитието.
 • Отличия
 • Сертификат за качество МОН и МТСП за проекта „Производство, преработка и реализация на продукция в биологичното земеделие“
 • Сертификат за мобилност от ЦРЧР за периода 2010 – 2013, чрез който се признава оперативният капацитет за управление на проекти по секторна програма „Леонардо да Винчи“, високото качество на предишните проекти и дългосрочният ангажимент за продължаващо усъвършенстване на мобилността и стратегическият подход за интегриране на международната мобилност в своите дейности
 • Грамоти и награди от национални, областни и общински състезания и конкурси.
 • Галерия