Преподаватели

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. ЧИРПАН

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД.

СОБСТВЕНО,  БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

1

Таня Генова Тотева

Директор

2

Емилия Петрова Рашева

Заместник -директор по учебно-производствената дейност

3

Галя Христова Нинова

Заместник -директор по учебната дейност

4

Таня Веселинова Радичкова

Учител по български език и литература

5

Минка Иванова Петкова

Учител по български език и литература

6

Блага Михайлова Димитрова

Старши учител по български език и литература  и история и цивилизация

7

Ирина Павловна Лазарева

Учител по руски език

8

Ширин Вели Исмаилова

Учител по английски език

9

Янко Петков Петков

Учител по английски език

10

Тодор Иванов Тодоров

Учител по английски език

11

Нели Христова Ганева

Старши учител по философия

12

Светла Найденова Радева

Старши учител по история и цивилизация и география и икономика

13

София Николова Генова

Главен учител  по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

14

Галина Атанасова Матева

Старши учител  по биология и здравно образование и  химия и опазване на околната среда

15

Живка Димитрова Цветкова

Старши учител по математика и информатика

16

Светлана Дакова Дакова

Старши учител по физика и астрономия  и математика

17

Мирослав Ивов Йорданов

Учител по информатика и информационни технологии

18

Димитър Петров Стамболийски

Учител по физическо възпитание и спорт

19

Петър Георгиев Шопов

Учител по физическо възпитание и спорт

20

Иван Митев Демирев

Старши учител по технически дисциплини

21

Стойчо Иванов Димитров

Учител по практическо обучение

22

Стефан Василев Стайков

Старши учител по технически дисциплини

23

Надка Видева Петкова

Старши учител по растениевъдни дисциплини

24

Росица Райкова Райкова

Педагогически съветник

25

Цветелина Ангелова Иванова

Старши учител по икономически дисциплини

26

Николай Ангелов Рачевски

Старши учител по практическо обучение /инструктор/

27

Тодор Димов Димов

Учител по  практическо обучение/инструктор/

28

Величка Тодорова Ницова

Учител по  ресторантьорство и туризъм

29

Ивелина Боянова Иванова

Учител по ресторантьорство и туризъм

30

Деню Василев Василев

Учител по практическо обучение

31

Даниела Иванова Ангелова

Учител по технически дисциплини

32

Росица Цонева Гюзелева

Учител, практическо обучение

33

Димитрина Танева Иванова

Учител, теоретично обучение

34

Веселина Димитрова Пържелова

Учител по български език и история