Защита на лични данни

Длъжностно лице за защита на личните данни:

Иванка Борисова Колева

GSM:0888926561,

email: borisova62@abv.bg