Административни услуги и образци на документи


Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи и заявление

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на удостоверение за професионално обучение и Свидетелстаза професионална квалификация

Протокол за приемане на устно заявление

Приемане, преместване и записване на ученици в VIII и XI клас