Rss Feed
Facebook button

Отчет за бюджет 2012 година

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. ЧИРПАН към 31.12.2012 година     І. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА. Към 31.12.2012г. ПГСС гр.Чирпан с първостепенен разпоредител Министерството на земеделието и храните има уточнен и утвърден бюджет за 2012г., както следва : § 01-00 „Заплати […]

Read More »
Translate »