Rss Feed
Facebook button

Умението да усвояваш и споделяш опит

Човешкият живот е низ от предизвикателства, преодоляването на които неминуемо води до нови възприятия, познания и опитности. Образованието по своята същност е  добра възможност да бъде развито едно много ценно човешко качество – любознателността. А съвременното училище, променило отдавна своите традиционни рамки, е мястото, където младите хора , развиват своя начин на мислене, прилагат смело […]

Read More »

Проект по „Леонардо Да Винчи“

За един успешно реализиран проект по  програма  „Леонардо Да Винчи” Намерихме ли отговор на поставените въпроси Селският туризъм придобива популярност в България в края на 90-те години на миналия век, като печеливш отрасъл, за който в страната ни има възможности за развитие. От тогава, държавните ни институции, НПО–та и експерти се заеха да правят стратегии, […]

Read More »

Държавен план-прием за учебната 2010/2011 година за Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан,

Утвърден със Заповед №РД 09-363/30.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката. Професия Специалност Степен на образование Срок на обучение Форма на обучение Входящо образо-вание Балообразуващи оценики Организатор на туристическа агентска дейност СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ СРЕДНО 4 години ДНЕВНА ОСНОВНО 1. География х 3,2. Чужд език 3. Български език и литература Техник-растениевъд РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И […]

Read More »
Translate »