Rss Feed
Facebook button

Доклад за бюджет 2013 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. ЧИРПАН към 31.03.2013 год.   І. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА. ПГСС гр.Чирпан е с първостепенен разпоредител Министерството на земеделието и храните и има уточнен и утвърден бюджет за 2013г., както следва : § 01-00 „Заплати и […]

Read More »
Translate »